DZISIAJ JEST środa, 14 listopada 2018r.

Kalendarz

Listopad 2018
N P W S C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Listopad 2018
Dziś są imieniny:
Serafina i Rogera

Lokalizacja Gminy

Budżet Gminy Brzeziny na 2018 rok uchwalony

W dniu 28 grudnia 2017 roku na uroczystej sesji Rady Gminy Brzeziny jednogłośnie został przyjęty budżet na 2018 rok.

Plan dochodów i wydatków na 2018 rok wynosi:

- plan dochodów - 25.648.646,00zł

- plan wydatków - 25.633.549,00zł

Nadwyżkę budżetu w wysokości 15.097,00zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Plan dochodów budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo - 554.064,00zł

- gospodarka mieszkaniowa - 376.269,00zł

- administracja publiczna - 171.036,00zł

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa - 1.184,00zł

- dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości oraz wydatki związane z ich poborem - 4.799.187,00zł

- różne rozliczenia - 10.182.065,00zł

- oświata i wychowanie - 389.237,00zł

- pomoc społeczna - 319.471,00zł

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 52.824,00zł

- rodzina - 8.079.681,00zł

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 580.848,00zł

- kultura fizyczna - 142.780,00zł.

Planowane wydatki budżetu gminy Brzeziny na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo - 402.774,03zł

- transport i łączność - 242.900,00zł

- gospodarka mieszkaniowa - 842.176,00zł

- działalność usługowa - 100.200,00zł

- administracja publiczna - 3.252.194,93zł

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa1.184,00 zł

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 151.477,00zł

- obsługa długu publicznego - 138.000,00zł

- różne rozliczenia - 93.000,00zł

- oświata i wychowanie - 8.243.050,00zł

- ochrona zdrowia - 87.672,04zł

- pomoc społeczna - 1.192.829,00zł

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 55.316,00zł

- edukacyjna opieka wychowawcza - 339.890,00zł

- rodzina - 8.174.456,00zł

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.268.548,00zł

- kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego - 746.362,00zł

- kultura fizyczna - 301.550,00zł.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach - 399.651,00zł

- Gminna Biblioteka publiczna w Brzezinach - 159.711,00zł

- dotacja celowa na pomoc finansową, udzielona Województwu Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby ratownictwa Medycznego na terenie Lotnictwa Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego  - 10.172,04zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - 210.050 ,00zł

- Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia" w Brzezinach - 143.965,00zł

- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - 75.000,00zł

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych, przedszkolnych i punktach przedszkolnych - 32.000,00zł.

Do najważniejszych wydatków majątkowych należą

- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko-Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska - ETAP II - 375.480,00zł

- opracowanie dokumentacji drogi gminnej w miejscowości Piegonisko-Wieś - 34.000,00zł

- przebudowa drogi gminnej Aleksandria - 33.000,00zł

- przebudowa drogi gminnej Czempisz - 33.000,00zł

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach - 785.176,00zł

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach - 368.200,00zł

- termomodernizacja budynku gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Brzezinach - 715.346,00zł

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 26.680,00zł

- budowa oświetlenia ulicznego w Moczalcu - 17.000,00zł

- budowa oświetlenia ulicznego osiedla budowlanego jednorodzinnego przy ulicy Kaliskiej w Brzezinach - ETAP II - 20.000,00zł

- budowa oświetlenia ulicznego w Dzięciołach - 10.000,00zł

- przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni - Kolonia na cele Świetlicy Wiejskiej - 187.000,00zł

- dotacja Województwu Wielkopolskiemu na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na cele Lotnictwa Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego  - 10.173,00zł

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach - 785.176,00zł.

Inne wydatki

- wydatki na utrzymanie dróg gminnych - 115.000,00zł

- aktualizacja miejscowych placów zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny -                                                           20.000,00zł

- dotacją dla powiatu na wspólną realizację projektu europejskiego realizowanego przez Aglomerację Kalisko-Ostrowską programu „Wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworu skóry oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B i C z AKO w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - 2.000,00zł

- realizacja projektu europejskiego realizowany przez GOPS w Brzezinach w partnerstwie z powiatem kaliskim, gminami z powiatu i fundacją AKME - poprawa  dostępności do usług społecznych - 55.400,00zł

- stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjum w Brzezinach - 24.500,00zł.

Obecny łączny plan wydatków majątkowych (inwestycje gminne) wynosi 2.233.639,07zł.

Po uzupełnieniu kilku dofinansowań, dotacji do różnych inwestycji oraz złożonych wniosków o dofinansowanie z innych inwestycji budżetu gminy Brzeziny ulegnie zwiększeniu.

W trakcie roku budżetowego przewidujemy kolejne inwestycje w miarę pojawiania się dodatkowych środków zewnętrznych.

Priorytetami inwestycyjnymi na ten i kolejne lata będą:

- inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej

- termomodernizacja obszarów użyteczności publicznej

- inwestycje drogowe i remonty dróg

- modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Sonda

URZĄD GMINY BRZEZINY, ul. 1000-lecia 8, 62-874 BRZEZINY, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Ostatnia aktualizacja Portalu: 14-11-2018
Jesteś 10678700 gościem
realizacja: Wokiss