Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuro Obsługi Mieszkańca » Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD GMINY BRZEZINY  ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny

Urząd Stanu Cywilnego

- I piętro, pokój nr 14, tel. (62) 7698777

 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. ustawa z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz.884 z późn. zm.).
 3. Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 4. dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
 5. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

III. OPŁATY

22,00 zł - odpis skrócony
22,00 zł - odpis na druku wielojęzycznym
33,00 zł - odpis zupełny
17,00 zł - pełnomocnictwo

Opłaty skarbowej dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu albo bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 43840400062006001640500011

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Niezwłocznie

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. UWAGI

 • Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
 • Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi; treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.
 • W odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych.
 • Odpisy wydaje się na wniosek:
  1. Sądu lub innego organu państwowego.
  2. osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony.
  3. wstępnego (rodzica, dziadka, babci),
  4. zstępnego (dziecka, wnuka),
  5. rodzeństwa,
  6. małżonka,
  7. przedstawiciela ustawowego.
 • Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

VIII. WNIOSKI I DRUKI DO POBRANIA 

Wzór wniosku o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (12/10/2011 13:44:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (12/10/2011 13:44:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (09/10/2015 09:19:00)
Lista wiadomości