Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuro Obsługi Mieszkańca » Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

KARTA INFORMACYJNA

 URZĄD GMINY BRZEZINY  ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny

Referat Gospodarki i Rozwoju Lokalnego

- I piętro, pokój nr 11, tel. (62) 7698779

 

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
  poz. 1220.).
 3. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155,
  poz. 1095 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306).

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości (jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela),
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Załączniki:

 • Do wniosku należy załączyć kserokopię tytułu prawnego władania nieruchomością
  (akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych). W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością, wymagane są podpisy wszystkich współwłaścicieli.
 • Mapka sytuacyjna z naniesionymi umiejscowionymi drzewami.

III. OPŁATY

Stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:

 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (M.P.09.69.894),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 1 miesiąca (do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych).

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Gospodarki i Rozwoju Lokalnego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VII. UWAGI

Brak

VIII. WNIOSKI I DRUKI DO POBRANIA

 

 

 

 

                                              

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kamila Juszczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (10/05/2012 09:09:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (10/05/2012 09:09:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (10/05/2012 09:09:04)
Lista wiadomości