Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

14.07.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piegonisko-Pustkowie, dz. nr 41 - PN/4/2008 >>>
Brzeziny, dnia 14.07.2008 r
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO NA
"PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
PIEGONISKO PUSTKOWIE DZ. NR 41"
znak sprawy: PN/4/2008
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Brzeziny, z siedzibą w Brzezinach
ul.1000-lecia 8
62-874 Brzeziny
tel. (062) 7698004, fax. (062) 7698062
strona: http://www.brzeziny-gmina.pl i http://bip.brzeziny-gmina.pl
e-mail: referat.gospodarki@brzeziny-gmina.pl
godziny urzędowania: poniedziałek od 800do 1600
                                  wtorek -piątek od 730do 1530
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1/ Ewa Wiśniewska, tel.062 7698779  - sprawy formalne
2/ Marek Pejaś,        tel. 062 7698779 - sprawy merytoryczne
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona do pobrania na stronach internetowych Gminy Brzeziny http://www.brzeziny-gmina.pl  i  http://bip.brzeziny-gmina.pl
SIWZ zostanie przesłana lub przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek skierowany na adres: Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000 lecia-8, 62-874 Brzeziny, lub osobiście w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Brzeziny.
4) Nazwa zamówienia: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie dz. nr 41"
5) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej z kruszywa naturalnego na nawierzchnię asfaltobetonową w m. Piegonisko Pustkowie, gmina Brzeziny, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 41. Długość projektowanej przebudowy drogi wynosi 700m.
ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:
- roboty pomiarowe,
- oczyszczanie poboczy z chwastów i wysokich traw,
- karczowanie krzaków,
- roboty ziemne - wykonanie oporów ziemnych,
- oczyszczenie z namułu istniejących rowów na całej długości przebudowy,
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym - remont cząstkowy
- wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir),
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy.
Przedmiot zamówienia to robota budowlana w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wspólny Słownik Zamówień: 45233124-4 (drogi dojazdowe).
Słownik uzupełniający: Y006-5 (budowa)
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7) Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
8). Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia 05.08.2008r.
9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie  prawnym i spełniający niżej podane warunki:
Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.1. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.2. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
Stanowisko -kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa.
10.3. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (2004 - 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania o wartości nie mniejszej niż 140.000,00 zł brutto każde zadanie związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej). 
10.4. Wykonawca musi wykazać w załączniku posiadanie lub dostęp (własność, dzierżawa, najem) do niżej wymienionego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, tj.:
-    Koparko - ładowarka 0,6 m3 - szt.1
-    Koparko - spycharka 0,15 m3 na podwoziu ciągnika kołowego - szt.1
-    Równiarka samojezdna - szt. 1
-    Walec wibracyjny samojezdny - szt.1
-    Walec wibracyjny ogumiony - szt.1
-    Walec statyczny samojezdny  - szt. 1
-    Samochód samowyładowczy 5 -10t i więcej - szt. 3
-    Skrapiarka ciągnikowa - szt.1
-    Rozkładarka mas bitumicznych szer. do 4,0 m - szt. 1
-    Wytwórnia mas bitumicznych (otaczarka) - szt. 1
10.5. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, których żąda od Wykonawców oraz form, w jakich zostały złożone.
Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie ustalonym przez prawo:
- czy dany dokument jest wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia,
- czy dokument został wystawiony w okresie ustalonym przez prawo,
- czy zawiera on informacje wymagane dla tego dokumentu,
- czy adresatem dokumentu jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu,
- czy kserokopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona "za zgodność" przez osoby uprawnione lub pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione,
- czy złożony dokument jest kompletny.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane w sposób spełnia / nie spełnia.
11) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje:
11.1. Aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
11.2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznej /załącznik nr 1 do formularza oferty/.   
11.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,  o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1/  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2/  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3/  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
     lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
     rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
     właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
11.4. Wykaz personelu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Formularza oferty, odpowiedzialnego za realizację zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami).
11.5. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku nr 3, z udokumentowaniem źródeł pozyskania.
11.6. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w realizacji zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej) na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt. 3.5. Do wykazu winny być dołączone dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane z należytą starannością.
11.7. W przypadku wykonywania zadania przez Wykonawcę przy współudziale podwykonawców, wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom na załączniku nr 5.
11.8. Wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 6.
11.9. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 7.
11.10. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako załącznik nr 8.
11.11. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których Pełnomocnik jest upoważniony.
12) Informacja na temat wadium:
      wadium nie jest wymagane
13) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
 Nazwa kryterium                                                 Waga   
--------------------------------------------------------------------------
 Cena zadania                                                        100    
--------------------------------------------------------------------------
14) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego tj.
Urząd Gminy Brzeziny
ul.1000 - lecia 8
62-874 Brzeziny
Pokój nr 9, I piętro
do dnia 05.08.2008r. do godz. 10:00
15) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
16)Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
17) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2008r. pod numerem 159250-2008
 
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Krzysztof Niedźwiedzki
 
 
Dokumenty przetargowe do pobrania:
 1. Specyfikacja.doc
 2. Formularz oferty.doc
 3. Oświadczenie.doc
 4. Wykaz personelu.doc
 5. Wykaz sprzętu.doc
 6. Doświadczenie zawodowe.doc
 7. Podwykonawcy.doc
 8. Opis przedmiotu.doc
 9. Dane wyjściowe Piegonisko Pustkowie - 100m.pdf
 10. Dane wyjściowe Piegonisko Pustkowie - 600m.pdf
 11. Opis techniczny Piegonisko Pustkowie - 100m.pdf
 12. Opis techniczny Piegonisko Pustkowie - 600m.pdf
 13. Plan orientacyjny Piegonisko Pustkowie - 100m.pdf
 14. Plan orientacyjny Piegonisko Pustkowie - 600m.pdf
 15. Projekt Budowlany Piegonisko Pustkowie - 100m.pdf
 16. Projekt Budowlany Piegonisko Pustkowie - 600m.pdf
 17. Przekrój normalny Piegonisko Pustkowie - 100m.pdf
 18. Przekrój normalny Piegonisko Pustkowie - 600m.pdf
 19. SST Piegonisko Pustkowie - 100m.pdf
 20. SST Piegonisko Pustkowie - 600m.pdf
 21. Oświadczenie Projektanta Piegonisko Pustkowie.pdf
 22. Formularz cenowy.doc
 23. Kosztorys ofertowy Piegonisko Pustkowie - 100m.pdf
 24. Kosztorys ofertowy Piegonisko Pustkowie - 600m.pdf
 25. Przedmiar robót Piegonisko Pustkowie - 100m.pdf
 26. Przedmiar robót Piegonisko Pustkowie - 600m.pdf
 27. Wzór umowy.doc
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (14/07/2008 13:27:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (22/07/2008 15:22:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (22/07/2008 15:21:54)
Lista wiadomości