Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

16.06.2016 - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Świerczyna - RGiRL.271.1.1.2016>>>

Brzeziny, dnia 16.06.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Brzeziny: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Świerczyna, gm. Brzeziny
Numer ogłoszenia: 88927 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
znak sprawy: RGiRL.271.1.1.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeziny , ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 062 7698004, faks 062 7698062.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Świerczyna, gm. Brzeziny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna, gm. Brzeziny. Długość przebudowywanego odcinka to 980 m. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233140-2 Roboty drogowe Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze - cięcie pielęgnacyjne - poszerzenia drogi - remont cząstkowy - jezdnia o nawierzchni asfaltowej - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe - inwentaryzacja powykonawcza Parametry projektowe: - klasa drogi D (dojazdowa) - dostępność nieograniczona - kategoria ruchu KR1 - prędkość projektowa 40 km/h - długość drogi 0+980 m - szerokość jezdni 4,0 m Konstrukcja jezdni: Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano konstrukcję na ruch lekki KR1 składającą się z następujących warstw: -Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej 4 cm -Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 10 cm Konstrukcja poszerzenia: -Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 15 cm -Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 5 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, który stanowi załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 3 letniej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia musi wykonać inwentaryzację geodezyjno-powykonawczą. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym, jakościowym od wskazanych w opisie). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizacji co najmniej 1 zadania o wartości nie mniejszej niż 160.000,00 zł brutto związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej),

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że, dysponuje w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi lub uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1, 2. Wypełniony kosztorys ofertowy, 3. W przypadku wykonywania zadania przez Wykonawcę przy współudziale podwykonawców, wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - załącznik nr 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Okres rękojmi - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeziny-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, lub osobiście pokój nr 11 Urzędu Gminy Brzeziny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2016 r. pod numerem 88927 - 2016.

 

 

 

_________________________________                                                                                                                                                                  

                Z-ca Wójta Gminy Brzeziny

                    /-/ Zbigniew Słodowy

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Załączniki do SIWZ - załączniki od 1-8 ,

3) Projekt umowy - załącznik nr 9 ,

4) Projekt budowlany:

1. Część 1

2. Część 2

3. Kosztorys ofertowy, Przedmiar robót

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (16/06/2016 14:17:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (16/06/2016 14:28:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (16/06/2016 14:28:21)
Lista wiadomości