Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

18.11.2015 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Brzeziny na rok 2016 - Nr 310874 - 2015 >>>

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Brzeziny: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Brzeziny na rok 2016
Numer ogłoszenia: 310874 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 062 7698004, faks 062 7698062 , strona internetowa www.brzeziny-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Brzeziny na rok 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. na terenie Gminy Brzeziny na rok 2016.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9, 50.23.21.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Brzeziny może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Brzeziny jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz. W zaistniałej sytuacji jedynym podmiotem mogącym świadczyć usługi oświetleniowe jest w/w spółka. Z uwagi na powyższe zasadne jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wroclawska 71A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (18/11/2015 14:37:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (18/11/2015 14:37:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (18/11/2015 14:37:05)
Lista wiadomości