Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

13.10.2014 - Zapytanie ofertowe - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z wykonaniem zestawu szkoleniowego - RGiRL.271.2.6.2.2014 >>>

Brzeziny, dnia 13.10.2014 r. 

GMINA BRZEZINY                                                                       

z siedzibą w Brzezinach

ul. 1000-lecia 8

62-874 Brzeziny

 

Znak sprawy: RGiRL.271.2.6.2.2014                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.)

Zamawiający Gmina Brzeziny, z siedzibą w Brzezinach ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z wykonaniem zestawu szkoleniowego w ramach zadania pn. „Moja własna firma - moją przyszłością"

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z wykonaniem zestawu szkoleniowego w ramach zadania pn. „Moja własna firma - moją przyszłością"

Projekt współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013

Zakres usługi obejmuje:

I. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu:

1. Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Jak i od czego zacząć?

Jak walczyć z pierwszymi napotkanymi problemami w własnej firmie?

Czas trwania: 2 x 45 minut

2. Jak i skąd pozyskać dofinansowanie własnego biznesu?

Ile kosztuje prowadzenie własnego biznesu?

Jakie płacić podatki, składki itp.?

Czas trwania: 2 x 45 minut

3. Jakie instytucje mają prawo nas kontrolować?

Gdzie szukać pomocy?

1 x 45 minut

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z aspektami formalnoprawnymi i podatkowymi związanymi z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

II. Wykonanie zestawu szkoleniowego składającego się z: teczki z nadrukiem, notatnika z okładką z nadrukiem oraz opracowanie i druk materiałów szkoleniowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowy opis zamówienia:

● Teczki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, nadruk i wykonanie teczek z gumką formatu A4, nakład 40 szt. (nadruk jednokolorowy).

● Notatnik z okładką

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, nadruk i wykonanie notatnika z okładką formatu A5, nakład 40 szt. (nadruk jednokolorowy).

● Opracowanie i druk materiałów szkoleniowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, opracowanie i druk materiałów szkoleniowych, nakład 40 szt. Druk czarno-biały, papier A4, druk jednostronny, 20 stron.

Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty nadruków, logo projektu na poszczególne przedmioty po podpisaniu umowy z Wykonawcą.                                    

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia.

Zamawiający w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, poinformuje o miejscu lokalizacji przeprowadzenia szkolenia.

II. Termin realizacji zamówienia:

Ustala się termin wykonania zamówienia 07.11.2014 r.

III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty,

2. Wykaz imienny osób zdolnych do wykonania usługi z opisem kwalifikacji - załącznik nr 1

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego oraz będzie posiadała następujące oznaczenie:

„Zapytanie ofertowe - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz wykonaniem zestawu szkoleniowego w ramach zadania pn. „Moja własna firma - moją przyszłością"

Poza oznaczeniami podanymi powyżej opakowanie/koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy

V. Kryteria oceny oferty:

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: - cena - 100 %

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Miejscem składania ofert jest Urząd Gminy Brzeziny, pokój nr 9

2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2014 r. do godz. 12.00

VII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty, faxu lub telefonicznie.

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ewa Wiśniewska - tel. 062 7698779

Kamila Biernacik - tel. 062 7698779

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta stosowna umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Pliki do pobrania:
  1. Formularz oferty
  2. Wykaz imienny osób zdolnych do wykonania usługi z opisem kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (13/10/2014 10:50:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (13/10/2014 10:50:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (13/10/2014 12:45:31)
Lista wiadomości