Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

28.03.2014 - Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ - przetarg nieograniczony „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny": RGiRL.271.1.1.2014 >>>
     Brzeziny, dnia 28.03.2014 r.
Wyjaśnienie Nr 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny”
znak sprawy: RGiRL.271.1.1.2014


Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE:
Jak należy skosztorysować wykonanie całego zadania, czy posługując się projektem,              czy skosztorysować zadanie z przedmiaru. Pytanie wynika z różnic dotyczących ilości kompletnych lamp oświetlenia zewnętrznego, w projekcie są 4 kpl. a w przedmiarze 2 kpl.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dział XIX. Opis sposobu obliczenia ceny - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów  z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

UWAGA ! – W związku z wyjaśnieniami wydłużeniu uległ termin składania ofert do dnia 04.04.2014 r. do godz. 10:00

Plik do pobrania:
Przedmiar robót
                                                                                          

                                                                                          ………………………………
                                                                                      Wójt Gminy Brzeziny
                                                                                      Krzysztof Niedźwiedzki


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (28/03/2014 09:13:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (28/03/2014 09:20:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (28/03/2014 09:20:45)
Lista wiadomości