Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

13.03.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny - RGiRL.271.1.1.2014 >>>

Brzeziny, dnia 13.03.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    

o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny

znak sprawy: RGiRL.271.1.1.2014

Numer ogłoszenia: 53287 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 62 7698004, faks 62 7698062.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Przedmiotem całego zadania jest rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Kaliskiej w miejscowości Brzeziny oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej na nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym przy ul. Zielonej w miejscowości Brzeziny. Zakres prac przewidziany do realizacji w ramach rozbudowy SUW Brzeziny: 1 budowa nowego nadziemnego stalowego ocieplanego zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności V=150m3, 2 przebudowę zasilania stacji uzdatniania wody z istniejącej studni głębinowej, 3 przebudowę zasilania gminnej sieci wodociągowej, 4 przebudowę zasilania nowego zbiornika wody czystej ZB-2 o pojemności V=150 m3, 5 przebudowęzasilania SUW z nowego zbiornika wody czystej ZB-2 o pojemności V-150m3, 6 budowę sieci wodociągowych międzyobiektowych na terenie SUW pomiędzy nowym zbiornikiem wody czystej ZB-2 o pojemności V=150m3 a halą filtrów SUW Brzeziny, 7 budowę rurociągów przelewu i spustu awaryjnego ze zbiornika wody czystej ZB-2 o pojemności V=150 m3 do istniejącego odstojnika wód popłucznych, 8 budowę przyłącza kanalizacji deszczowej PCV-U160, 9 termomodernizacja istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, w skład której wchodzi: - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku SUW, - remont pokrycia dachowego, - wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymiana instalacji odgromowej, 10 budowa fundamentu dla zbiornika retencyjnego nadziemnego stalowego o pojemności V=150m3, 11 budowa chodników, miejsc parkingowych i placu manewrowego na terenie działki SUW, 12 rozbiórka istniejącego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych wraz z bramą stalową, 13 budowa nowego ogrodzenia po trasie rozebranego ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową, 14 prace remontowe wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody, 15 licowanie posadzki i ścian w pomieszczeniu sterowni, 16 malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń w budynku SUW, 17 demontaż i wymiana na nową kraty stalowej przykrywającej koryta wód popłucznych. W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano do uzupełnienia deficytu wody w gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny przy szczytowym rozbiorze wody, nadziemny retencyjny zbiornik stalowy bezciśnieniowy o pojemności czynnej Vcz = 150m3 Zakres prac przewidziany do realizacji w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wzdłuż drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Brzeziny: 1 kanał grawitacyjny PCV-U200 klasy S o długości L=52,00 mb, 2 kolektor ciśnieniowy z rur PE-100 SDR17 Dz 90x5,4 mm (PN10) o długości L=200,00 mb, 3 przepompownia ścieków sanitarnych PS - szt. 1 Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o zgodę na prace budowlane w pasie drogowym oraz dokonać na własny koszt opłat za zajęcie pasa drogowego. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w dwóch etapach - ETAP I i ETAP II. A. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeziny przy ul. Kaliskiej - roboty budowlane, instalacyjne i technologiczne 1 wymiana stolarki okiennej -ETAP I - rok 2014 2 roboty demontażowe-ETAP I - rok 2014 3 dach - docieplenie + pokrycie-ETAP II - rok 2015 4 obróbki blacharskie-ETAP II - rok 2015 5 roboty przygotowawcze-ETAP I - rok 2014 6 docieplenie elewacji-ETAP II - rok 2015 7 malowanie barierek-ETAP II - rok 2015 8 montaż instalacji odgromowej-ETAP II - rok 2015 9 zewnętrzne sieci wod-kan przy SUW Brzeziny -ETAP I - rok 2014 10 ogrodzenie - rozbiórka i montaż-ETAP II - rok 2015 11 fundament pod zbiornik czyste wody + montaż zbiornika-ETAP I - rok 2014 12 prace wewnątrz budynku-ETAP I - rok 2014 13 drogi i chodniki-ETAP II - rok 2015 B. Instalacje elektryczne i AKPiA dla rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeziny przy ul. Kaliskiej 1 instalacje elektryczne wewnętrzne-ETAP I - rok 2014 2 kable zasilające-ETAP I - rok 2014 3 rury osłonowe-ETAP I - rok 2014 4 instalacja oświetlenia zewnętrznego-ETAP I - rok 2014 5 kable oświetlenia zewnętrznego-ETAP I - rok 2014 6 montaż rozdzielnicy RGnN/pole 1&2/-ETAP I - rok 2014 7 montaż rozdzielnicy zestawu hydroforowego w pomieszczeniu sterowni-ETAP I - rok 2014 8 instalacja AKPiA dla stacji uzdatniania wody-ETAP I - rok 2014 C. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicy Zielonej w miejscowości Brzeziny - roboty budowlane i instalacyjne 1 rurociąg tłoczny z przepompownią-ETAP II - rok 2015 2 rurociąg grawitacyjny-ETAP II - rok 2015 D. Instalacja elektryczna dla przepompowni ścieków przy ul. Zielonej w miejscowości Brzeziny 1 instalacja elektryczna i AKPiA dla przepompowni ścieków przy ul. Zielonej-ETAP II - rok 2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót - stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagany okres gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania - bez uwag protokołu odbioru końcowego, a na zakupione, dostarczone i zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta licząc od dnia odbioru końcowego robót. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne - to znaczy nie gorsze pod względem technicznym, jakościowym od wskazanych w opisie. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.20-5, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że, dysponuje w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: a)konstrukcyjno-budowlanej, b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1, 2. Wypełniony formularz cenowy- załącznik nr 2, 3. W przypadku wykonywania zadania przez Wykonawcę przy współudziale podwykonawców, wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - załącznik nr 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. 2. Zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług - wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. 3. Przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność wstrzymania robót, o okres tego wstrzymania. 4. Przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wstrzymania robót przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, o okres tego wstrzymania. 5. Przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej przez właściwy organ, na terenie objętym realizacją robót, powodującą wstrzymanie robót, o czas tego wstrzymania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeziny-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny pokój, lub osobiscie w pokoju nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2014 r. pod numerem 53287 - 2014.

                                                                                                                                                            

Wójt Gminy Brzeziny

 /-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Załączniki do SIWZ - załączniki od 1-8,

3) Projekt umowy - załącznik nr 9,

4) Projekt budowlany:

    1. Branża elektryczna i AKPiA - CZ. 1

    2. Branża elektryczna i AKPiA - CZ. 2

    3. Branża elektryczna przepompownia ul. Zielona CZ. 1

    4. Branża elektryczna przepompownia ul. Zielona CZ. 2

    5. Branża elektryczna przepompownia ul. Zielona CZ. 3

    6. Branża sanitarna ul. Zielona CZ. 1

    7. Branża sanitarna ul. Zielona CZ. 2

    8. Projekt  wielobranżowy SUW Brzeziny -  CZ. 1

    9. Projekt  wielobranżowy SUW Brzeziny - CZ. 2

    10. Projekt wielobranżowy SUW Brzeziny - CZ. 3

    11. Projekt wielobranżowy SUW Brzeziny - CZ. 4

    12. Projekt wielobranżowy SUW Brzeziny -  CZ. 5

    13. Projekt SUW Brzeziny

    14. Decyzja Wydziału  Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu

    15. Specyfikacja techniczna

    16. Przedmiary robót

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (13/03/2014 12:28:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (13/03/2014 14:55:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (13/03/2014 14:55:45)
Lista wiadomości