Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

16.09.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś - RGiRL.271.1.8.2013 >>>

Brzeziny, dnia 16.09.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    

o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś

znak sprawy: RGiRL.271.1.8.2013

 

Numer ogłoszenia: 187257 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeziny , ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 062 7698004, faks 062 7698062.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko-Wieś. Projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Wyposażenie, objęte przedmiotowym zamówieniem musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz musi posiadać (jeżeli dotyczy) odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonym obowiązującym prawem. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym, jakościowym od wskazanych w opisie). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres wyposażenia: Część 1 - wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś w urządzenia klimatyzacyjne: - klimatyzatory kasetonowe - szt. 4, - klimatyzator naścienny - 1 szt. - wentylacja wyciągowa kuchni, - komora chłodnicza Wspólny Słownik Zamówień: CPV 42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 7A do niniejszej specyfikacji. W cenie zamówienia należy uwzględnić dowóz oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś. Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. Część 2 - zakup nowego umeblowania wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś Wspólny Słownik Zamówień: CPV 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni CPV 39112000-0 Krzesła Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 stanowi załącznik nr 7B do niniejszej specyfikacji. W cenie zamówienia należy uwzględnić dowóz oraz montaż mebli w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś. Wymagany okres gwarancji: Termin gwarancji ustala się na okres 24 miesięcy licząc od daty montażu mebli. Część 3 - wyposażenie w naczynia i urządzenia do kuchni istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś Wspólny Słownik Zamówień: CPV 39221210-2 Talerze CPV 39223000-1 Łyżki i widelce CPV 39241110-7 Noże stołowe CPV 39221220-5 Półmiski CPV 39221200-9 Zastawa stołowa CPV 39221180-2 Naczynia do gotowania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 stanowi załącznik nr 7C do niniejszej specyfikacji. W cenie zamówienia należy uwzględnić dowóz naczyń i urządzeń do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś. Wymagany okres gwarancji: Termin gwarancji ustala się na okres 24 miesięcy licząc od daty dostawy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.50.00.00-1, 39.14.10.00-2, 39.11.20.00-0, 39.22.12.10-2, 39.22.30.00-1, 39.24.11.10-7, 39.22.12.20-5, 39.22.12.00-9, 39.22.11.80-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie X SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie X SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie X SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie X SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1A, lub 1B, lub 1C - odpowiednio do numeru Części dla którego Wykonawca składa ofertę 2. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2A, lub 2B, lub 2C - odpowiednio do numeru Części dla którego Wykonawca składa ofertę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeziny-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny lub osobiście w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Brzeziny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 - wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś w urządzenia klimatyzacyjne: - klimatyzatory kasetonowe - szt. 4, - klimatyzator naścienny - 1 szt. - wentylacja wyciągowa kuchni, - komora chłodnicza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś w urządzenia klimatyzacyjne: - klimatyzatory kasetonowe - szt. 4, - klimatyzator naścienny - 1 szt. - wentylacja wyciągowa kuchni, - komora chłodnicza Wspólny Słownik Zamówień: CPV 42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 7A do niniejszej specyfikacji. W cenie zamówienia należy uwzględnić dowóz oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś. Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.50.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 - zakup nowego umeblowania wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 - zakup nowego umeblowania wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś Wspólny Słownik Zamówień: CPV 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni CPV 39112000-0 Krzesła Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 stanowi załącznik nr 7B do niniejszej specyfikacji. W cenie zamówienia należy uwzględnić dowóz oraz montaż mebli w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś. Wymagany okres gwarancji: Termin gwarancji ustala się na okres 24 miesięcy licząc od daty montażu mebli..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2, 39.11.20.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3 - wyposażenie w naczynia i urządzenia do kuchni istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 3 - wyposażenie w naczynia i urządzenia do kuchni istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś Wspólny Słownik Zamówień: CPV 39221210-2 Talerze CPV 39223000-1 Łyżki i widelce CPV 39241110-7 Noże stołowe CPV 39221220-5 Półmiski CPV 39221200-9 Zastawa stołowa CPV 39221180-2 Naczynia do gotowania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 stanowi załącznik nr 7C do niniejszej specyfikacji. W cenie zamówienia należy uwzględnić dowóz naczyń i urządzeń do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko - Wieś. Wymagany okres gwarancji: Termin gwarancji ustala się na okres 24 miesięcy licząc od daty dostawy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.12.10-2, 39.22.30.00-1, 39.24.11.10-7, 39.22.12.20-5, 39.22.12.00-9, 39.22.11.80-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2013 r. pod numerem 187257 - 2013.

                                                                                                                                                              

Wójt Gminy Brzeziny

Krzysztof Niedźwiedzki

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Załączniki do SIWZ - załączniki od 1-6,

3) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (16/09/2013 13:48:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (16/09/2013 14:32:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (16/09/2013 14:32:11)
Lista wiadomości