Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

27.08.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P na odcinku Przystajnia (obręb ewid. Przystajnia Wieś) - Przystajnia Folwark - RGiRL.271.1.7.2013 >>>

Brzeziny, dnia 27.08.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    

o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P na odcinku Przystajnia (obręb ewid. Przystajnia Wieś) - Przystajnia Folwark

znak sprawy: RGiRL.271.1.7.2013

 

Numer ogłoszenia: 170221 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeziny , ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 062 7698004, faks 062 7698062.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P na odcinku Przystajnia (obręb ewid. Przystajnia Wieś) - Przystajnia Folwark.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przystajnia Wieś - Przystajnia Folwark w gminie Brzeziny. Długość przebudowy wynosi 1720m. Zakres robót objęty w projekcie stanowi I Etap przebudowy ww. drogi. 2) Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233226-9 3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: - roboty pomiarowe i przygotowawcze, - przebudowa przepustu, - profilowanie podłoża tłuczniowego, - ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, - wykonanie pobocza gruntowego i umocnieniowego kruszywem łamanym twardym, - ustawienie znaków pionowych. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5) Wykonawca udzieli 36 miesięcznej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego. 6) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia musi wykonać na własny koszt inwentaryzację geodezyjno-powykonawczą. 7) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy. 8) W przypadku użycia w SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy traktować je jako przykładowe, które mają na celu doprecyzować przedmiot zamówienia. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i dokumentacji projektowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizacji co najmniej 1 zadania o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej),

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1, 2. Wypełniony kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie: 1)przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o czas potrzebny na opracowanie lub zmianę dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie robót dodatkowych, 2)przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność wstrzymania robót, o okres tego wstrzymania, 3)przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wstrzymania robót przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, o okres tego wstrzymania, 4)przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej przez właściwy organ, na terenie objętym realizacją robót, powodującą wstrzymanie robót, o czas tego wstrzymania, 5)przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 projektu umowy o czas potrzebny na opracowanie lub zmianę dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie zwiększonej ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, 6)zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 8 ust. 1 zgodnie z postanowieniami § 11, 7)zwiększenia lub zmniejszenia zakresu umownego w przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 8 ust. 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeziny-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny lub osobiście pokój nr 11 Urzędu Gminy Brzeziny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2013 r. pod numerem 170221 - 2013.

 

Wójt Gminy Brzeziny

Krzysztof Niedźwiedzki

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Załączniki do SIWZ - załączniki od 1-7.

3) Projekt umowy - załącznik nr 8.

4) Projekt budowlany: część 1, część 2.

5) Przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marej Pejaś
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (27/08/2013 12:20:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (27/08/2013 12:20:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (27/08/2013 12:20:45)
Lista wiadomości