Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

14.08.2013 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 161809 - 2013 (przebudowa drogi w m. Chudoba) >>>

Brzeziny, dnia 14.08.2013 r.

Numer ogłoszenia: 161809 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161759 - 2013 data 14.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 062 7698004, fax. 062 7698062.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić
:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
• W ogłoszeniu jest: 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Chudoba w gminie Brzeziny. Długość przebudowy wynosi 540 m. Zakres robót objęty zamówieniem stanowi I Etap przebudowy w/w drogi. 2) Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233226-9 3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: - roboty pomiarowe, - profilowanie podłoża tłuczniowego, - ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, - wykonanie pobocza gruntowego. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...
• W ogłoszeniu powinno być: 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Chudoba w gminie Brzeziny. Długość przebudowy wynosi 540 m. Zakres robót objęty zamówieniem stanowi I Etap przebudowy w/w drogi. 2) Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233226-9 3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: - roboty pomiarowe, - profilowanie podłoża tłuczniowego, - ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, - wykonanie pobocza gruntowego. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5) Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót 6) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy. 7) W przypadku użycia w SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy traktować je jako przykładowe, które mają na celu doprecyzować przedmiot zamówienia. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i dokumentacji projektowej...
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.
• W ogłoszeniu jest: III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizacji co najmniej 1 zadania o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej) III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ..
• W ogłoszeniu powinno być: III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizacji co najmniej 1 zadania o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej), III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności drogowej III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2013 r. pod numerem 161809 - 2013.

 

_________________________________                                                                                                                                                                   
Wójt Gminy Brzeziny
Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (14/08/2013 12:41:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (14/08/2013 12:47:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (14/08/2013 12:51:41)
Lista wiadomości