Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

15.05.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny - RGiRL.271.1.2.2013 >>>

Brzeziny, dnia 15.05.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   
o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:
Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny
znak sprawy: RGiRL.271.1.2.2013


Numer ogłoszenia: 76581 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brzeziny , ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 062 7698004, faks 062 7698062.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Brzeziny. Powierzchnia Gminy Brzeziny wynosi 12.705,00 ha. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosi 5.890 (stan na dzień 31.03.2013 r.). Liczba mieszkań (posesji zamieszkałych ) na terenie Gminy Brzeziny wynosi 1413 (stan na dzień 29.04.2013 r.). Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania: a) zmieszanych odpadów komunalnych (z podziałem na frakcje mokrą i suchą) b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: szkło, metale, plastik, tworzywa sztuczne, papier i opakowania wielomateriałowe, c) odpadów wielkogabarytowych, komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikalia , zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady biodegradowalne w tym zielone zebrane w sposób selektywny. d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 50 kg z posesji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości nie będzie powodować zmiany umowy ani zmiany wartości zamówienia. Szczegółowy zakres świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z uchwałą Nr 197/XXI/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie : szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 24 stycznia 2013 r. poz. 791). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Przedmiot główny: 90500000-2Usługi związane z odpadami Przedmioty dodatkowe 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.00.00-5, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Wykonawcy posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 21) o odpadach, obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione poniżej: Kategoria odpadu Kod odpadu zmieszane odpady komunalne20 03 01 szkło 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02 papier 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01 metale 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40 tworzywa sztuczne15 01 02, 15 01 06, 20 01 39 opakowania wielomateriałowe15 01 05, 15 01 06 odpady wielkogabarytowe20 03 07 odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pozostałe komunalne odpady niebezpieczne15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21*, (termometry rtęciowe), 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 37* przeterminowane leki i chemikalia20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80 przeterminowane oleje i tłuszcze20 01 25, 20 01 26* opony16 01 03 zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory20 01 33*, 20 01 34 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 odpady biodegradowalne (zielone)20 02 01 inne odpady komunalne20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03
 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto 500 000,00 zł oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni dla celów realizacji zamówienia przynajmniej następujące pojazdy: Rodzaj pojazdów Liczba sztuk wymaganych przez Zamawiającego bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3x -2 szt. przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych -1szt pojazd typu hakowiec lub bramowiec -1szt
 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 300 000,00 zł. oraz że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych brutto)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1, 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku: 1) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 2) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego istotnie wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów, 3) odstąpienia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 4) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 5) zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług - wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. 2.W związku ze wskazanymi w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 3.Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na sposób spełnienia świadczenia. 4.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.brzeziny-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecuia 8 62-874 Brzeziny lub osobiście w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Brzeziny.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny pokój nr 9.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2013 r. pod numerem 76581 - 2013.

 

_________________________________                                                                                                                                                                  
                Wójt Gminy Brzeziny
            /-/ Krzysztof Niedźwiedzki

Dokumenty przetargowe do pobrania:


1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Załączniki do SIWZ - załączniki od 1-6,
3) Projekt umowy - załącznik nr 7,
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8:

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (15/05/2013 11:00:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (15/05/2013 11:33:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (23/05/2013 13:38:41)
Lista wiadomości