Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

18.04.2012 - Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ w przetargu na zadanie „Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec" - RGiRL.271.1.3.2012 >>>

Brzeziny, dnia 18.04.2012 r.


Wyjaśnienie Nr 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia - Moczalec”
znak sprawy: RGiRL.271.1.3.2012


Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

1. PYTANIE:
W przedmiarze poz. 49-51 do zamontowania jest 31 szt. znaków, natomiast wg wykazu znaków pionowych (w opisie technicznym) – 5 szt.
Prosimy o wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ:
Ilość znaków do zamontowania zgodnie z przedmiarem robót – 31 szt.

2. PYTANIE:
Brak kompletnej dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu (załączono tylko dokumentację obejmujący kilometrację od 2+000,00 do 2+300,00).
Prosimy o uzupełnienie.
ODPOWIEDŹ:
Dokumentacja projektowa nie obejmuje dokumentacji związanej z organizacją ruchu.

3. PYTANIE:
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę?
ODPOWIEDŹ:
Tak, Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.
Decyzja Nr AB.7351-818/2010 Starosty Kaliskiego stała się ostateczna dnia 03.12.2010 r.

4. PYTANIE:
Załącznik do SIWZ (Projekt umowy): Ad. § 7 ust. 6 – Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę 60-dniowego terminu płatności na 30-dniowy termin płatności.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający postanawia nie zmieniać 60 dniowego terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Termin ten jest Zamawiającemu niezbędny dla prawidłowego rozliczenia finansowego inwestycji z Urzędem Wojewódzkim, który dofinansowuje przedmiotowe zadanie.

5. PYTANIE:
Załącznik do SIWZ (Projekt Umowy): Ad. § 16 ust. 1 pkt 3 – Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego dokumentacji z aktualną lokalizacją i identyfikacją znaków geodezyjnych, albowiem powyższe dokumenty są niezbędne Wykonawcy do należytej wyceny oferty oraz prawidłowego wykonania Umowy.


ODPOWIEDŹ:
Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej projekt budowlany (branża teletechniczna cz.1 - skan mapy 1, skan mapy 2) zawierający mapy  sytuacyjno – wysokościowe pozwalającą zlokalizować i zidentyfikować znaki geodezyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), podlegające ochronie.

6. PYTANIE:
Wg opisu technicznego do projektu organizacji ruchu do zamontowania jest 5 szt. tablic znaków (wg wykazu znaków pionowych w opisie technicznym). W przedmiarze w poz. 49-51 raze tablic jest 31 szt. Brak kompletnej dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu (jest tylko rysunek obejmujący kilometrację od 2+000,00 do 2+300,00).

ODPOWIEDŹ:
Wyjaśniono w pkt. 1 i 2.

                                                                                         

                                                                                          
Wójt Gminy Brzeziny
Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:09:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:14:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:15:52)
Lista wiadomości