Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

10.04.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - budowa drogi gminnej w miejscowości: Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec - znak sprawy: RGiRL.271.1.3.2012 >>>

Brzeziny, dnia 10.04.2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    

o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości: Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec - znak sprawy: RGiRL.271.1.3.2012

 

Numer ogłoszenia: 111314 - 2012; data zamieszczenia: 10.04.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeziny , ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 062 7698004, faks 062 7698062.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeziny-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości: Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec, w gminie Brzeziny do klasy technicznej Z. Projekt obejmuję budowę drogi gminnej na odcinku długości 2300 m. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: - roboty przygotowawcze, - wykonanie przepustów pod drogą, - roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni jezdni, zatok autobusowych, parkingu, - wykonanie rowów, - wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i parkingu, - budowa zjazdów gospodarczych na pola i do posesji, - wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (żwir), - ustawienie znaków pionowych, - malowanie oznakowania poziomego, - usunięcie kolizji telekomunikacyjnej - Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej operatora Telekomunikacja Polska S.A. 2) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. 3) Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233140-2, 45233200-5, 45232000-2 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie stałej organizacji ruchu oraz w przedmiarze robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5) Wykonawca udzieli 36 miesięcznej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego. 6) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia musi wykonać na własny koszt inwentaryzację geodezyjno-powykonawczą. 7) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-5, 45.23.20.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizacji co najmniej 1 zadania o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej),

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że, posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (słownie złotych: czterysta tysięcy złotych brutto).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1, 2) Wypełnione kosztorysy ofertowe, 3) W przypadku wykonywania zadania przez Wykonawcę przy współudziale podwykonawców, wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - załącznik nr 2, 4) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 8.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie: 1)przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o czas potrzebny na opracowanie lub zmianę dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie robót dodatkowych, 2)przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność wstrzymania robót, o okres tego wstrzymania, 3)przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wstrzymania robót przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, o okres tego wstrzymania, 4)przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej przez właściwy organ, na terenie objętym realizacją robót, powodującą wstrzymanie robót, o czas tego wstrzymania, 5)przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 projektu umowy o czas potrzebny na opracowanie lub zmianę dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie zwiększonej ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, 6)zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 8 ust. 1 projektu umowy zgodnie z postanowieniami § 11 projektu umowy, 7)zwiększenia lub zmniejszenia zakresu umownego w przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 8 ust. 1. projektu umowy, 8)zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.brzeziny-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny lub osobiście w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Brzeziny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2012 r. pod numerem 111314 - 2012.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Załączniki do SIWZ - załączniki od 1-7

3) Projekt umowy - załącznik nr 8

4) Projekt budowlany:

Branża drogowa:

Branża teletechniczna:

5) Kosztorys ofertowy, przedmiar robót

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (10/04/2012 13:30:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (10/04/2012 14:20:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (23/04/2012 12:51:24)
Lista wiadomości