Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

24.11.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2012 - znak sprawy: RGiRL.271.1.9.2011.EW >>>

Brzeziny, dnia 24.11.2011 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    

o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmującego cześć rejonu południowego zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg powiatowych, na terenie Powiatu Kaliskiego, w sezonie 2011/2012

znak sprawy: RGiRL.271.1.9.2011.EW

 

Numer ogłoszenia: 394738 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeziny , ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 062 7698004, faks 062 7698062.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeziny-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmującego cześć rejonu południowego zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg powiatowych, na terenie Powiatu Kaliskiego, w sezonie 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych REJON POŁUDNIOWYna terenie Gminy Brzeziny i części dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie oraz Gminy Szczytniki. Szczegółowy wykaz miejsc do posypywania - Rejon POŁUDNIOWY stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ - które obowiązuje standard zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 - załącznik nr 9. W czasie objętym umową, w rejonie południowym przewiduje się wykonać następujący zakres zimowego utrzymania dróg: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej w technologii posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną i sola zwilżoną na drogach powiatowych - nr 4623 P Szczytniki - Kuczewola - Takomyśle, 4628 P Takomyśle - Brzeziny, 4629 P Brzeziny - Sobiesęki - Iwanowice - Szczytniki, 4631 P Iwanowice, 4632 P Kakaowa Nowa-Brzeziny, 4633 P Ostrów Kaliski-Czempisz, 4634 P Brzeziny -Czempisz - Dzięcioły - gr. pow., 4635 P Piegonisko - Stok Nowy, 6232 P Końska Wieś - Brzeziny, 6232 P Czempisz - Głuszyna - załącznik nr 10 i 11 Rejon obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 58,7 km, - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 1174 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 210 km. Kod opisujący przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 90620000-9, 90630000-2. Podane ilości roboczo godzin i km są orientacyjne i służą tylko do określenia ceny i porównania ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania natężenia prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do odśnieżania i posypywania dróg w szczególności piaskarko - solarkę z pługiem odśnieżnym typu średniego - szt. 1, ciągnik lub samochód z pługiem typu średniego min. 6 ton naporu - szt. 1, ciągnik lub samochód z pługiem typu średnim do 6 ton naporu - szt. 1, równiarka drogowa - szt. 1 oraz koparko - ładowarka - szt. 1.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1, 2) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2, 2) W przypadku wykonywania zadania przez Wykonawcę przy współudziale podwykonawców, wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - załącznik nr 3, 3) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 7.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.brzeziny-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 brzeziny pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2011 r. pod numerem 394738 - 2011.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Załączniki do SIWZ - załączniki od 1-6

3) Projekt umowy - załącznik nr 7

4) Wykaz miejsc do posypywania - Rejon „POŁUDNIOWY" - załącznik nr 8, załącznik nr 8 cd

5) Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 - załącznik nr 9

6) Wykaz dróg powiatowych - załącznik nr 10

7) Plan akcji zimowej - załącznik nr 11

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (24/11/2011 12:21:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (24/11/2011 12:52:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (24/11/2011 13:50:05)
Lista wiadomości