Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

23.02.2011 - Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ - przetarg nieograniczony - znak sprawy: PN.271.1.2011 >>>

                                                                                                       Brzeziny, dnia 23.02.2011 r.

  Wyjaśnienie Nr 1

  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na zadanie

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 527.266,00 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów"

  znak sprawy: PN.271.1.2011

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, w dniu 23.02.2011 r. wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE:

 „W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu dla Gminy Brzeziny w kwocie 527.266,00 PLN, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy postanowienia następującej treści:

  1. „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający (Kredytobiorca) przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie udzielonego kredytu,

b) zmiana harmonogramu spłat kredytu,

c) wydłużenie okresu postawienia kredytu do dyspozycji,

  1. Zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych w szczególności w wypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

a) zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego (Kredytobiorcy) w stosunku do sytuacji opisanej przepływami pieniężnymi,

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c) zmiany wynikające z działania siły wyższej.

  1. Warunki wprowadzenia zmian do umowy:

a) zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego (Kredytobiorcy), a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia.

b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,

c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia"

Ponadto prosimy o informację, czy Gmina dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w odrębnym dokumencie.

ODPOWIEDŹ:

 

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Brzeziny nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, Zamawiający nie przewidział możliwości takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Gmina Brzeziny dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w odrębnym dokumencie.

  

Sekretarz Gminy Brzeziny

Marian Kasperski

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (23/02/2011 14:12:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (23/02/2011 15:01:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (29/04/2011 12:02:38)
Lista wiadomości