Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

21.02.2011 - Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ - przetarg nieograniczony - znak sprawy: PN.271.1.2011 >>>

                                                                                                       Brzeziny, dnia 21.02.2011 r.


Wyjaśnienie Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na zadanie

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 527.266,00 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów"

znak sprawy: PN.271.1.2011

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, w dniu 21.02.2011 r. wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE:

 „W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu dla Gminy Brzeziny w kwocie 527.266,00 PLN, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy postanowienia następującej treści: „Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w § 4 ust. 4, zalicza się wg następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów, opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących kredytu"".

ODPOWIEDŹ:

Odpowiadając na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy postanowienia następującej treści: „Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w § 4 ust. 4, zalicza się wg następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów, opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących kredytu".

 

Wójt Gminy Brzeziny

Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (21/02/2011 15:00:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (21/02/2011 15:00:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (21/02/2011 15:00:29)
Lista wiadomości