Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

09.08.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca - PN/5/2010 >>>

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca, gm. Brzeziny "
znak sprawy: PN/5/2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeziny , ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 062 7698004, faks 062 7698062.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeziny-gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca, gm. Brzeziny.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca, gm. Brzeziny.

2) Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233226-9

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: PRZEDMIOT, ZAKRES Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca, gmina Brzeziny z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnie asfaltowobetonową. Długość przebudowywanej nawierzchni wynosi 700 m. Zakres robót objęty niniejszym projektem stanowi I Etap przebudowy przedmiotowej drogi gminnej. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: - roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe - profilowanie i zagęszczanie podłoża tłuczniowej - roboty nawierzchniowe

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5) Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót

6) Dodatkowe roboty, które muszą być wykonane w ramach niniejszego zamówienia:

A. Pełna obsługa geodezyjna /tyczenie, inwentaryzacja/.

B. Naprawa urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót.

C. Niezbędne próby, badania.

7) Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy przedstawią udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zadania o wartości nie mniejszej niż 90.000,00 zł brutto każde zadanie związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej); Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 8 SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w specjalności drogowej oraz musi należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 8 SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem działalności. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 8 SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,

2) Wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym - załącznik nr 2,

3) W przypadku wykonywania zadania przez Wykonawcę przy współudziale podwykonawców, wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - załącznik nr 3,

4) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 9.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.brzeziny-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny, lub osobiście w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Brzeziny.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny pokój nr 9.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2010 r. pod numerem 242616 - 2010.
 
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

Dokumenty przetargowe do pobrania:


1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Załączniki do SIWZ - załączniki od 1-8,

3) Projekt umowy - załącznik nr 9,

4) Projekt budowlany:

    1. Część I,

    2. Część II.

5) Przedmiar robót, kosztorys ofertowy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (09/08/2010 12:18:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (15/03/2011 00:00:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (09/08/2010 13:33:37)
Lista wiadomości