Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

20.11.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dostawa oleju napędowego - PN/6/2009 >>>

Brzeziny, dnia 20.11.2009r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

na

Cykliczna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacyjnych autokarów szkolnych"

znak sprawy: PN/6/2009

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Brzeziny, z siedzibą w Brzezinach

ul.1000-lecia 8

62-874 Brzeziny

tel. (062) 7698004, fax. (062) 7698062

strona: http://www.brzeziny-gmina.pl i http://www.brzeziny-gmina.pl/bip

e-mail: referat.gospodarki@brzeziny-gmina.pl

godziny urzędowania: poniedziałek -piątek od 730do 1530

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Ewa Wiśniewska, tel.062 7698779 - podinspektor ds. zamówień publicznych

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zwana dalej Pzp o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona do pobrania na stronach internetowych Gminy Brzeziny:

http://www.brzeziny-gmina.pl  i  http://www.brzeziny-gmina.pl/bip

SIWZ zostanie przesłana lub przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek skierowany na adres: Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000 lecia-8, 62-874 Brzeziny, lub osobiście w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Brzeziny.

4) Nazwa zamówienia: „Cykliczna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacyjnych autokarów szkolnych"

5) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1) Przedmiotem zamówienia jest:

Cykliczna dostawa oleju napędowego dla potrzeb eksploatacyjnych autokarów szkolnych o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami w okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. w ilości ok. 28.000 litrów dla trzech autokarów szkolnych.

Dopuszcza się możliwość oferowania paliw charakteryzowanych również innymi normami, jednak o parametrach nie gorszych niż PN-EN/590.

2) Miejsce dostawy:

- zbiornik paliwa zainstalowany we wsi Aleksandria ( odległość 2 km od Brzezin ) - o pojemności 1000 litrów

- zbiornik paliwa zainstalowany we wsi Fajum (10 km od Brzezin) - o pojemności 1000 litrów

- zbiornik paliwa zainstalowany w Brzezinach (2 km od centrum Brzezin) - o pojemności 1000 litrów

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia określonej w niniejszej specyfikacji przybliżonej ilości dostawy,

4) Dostawy realizowane będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, po 1.000 litrów do każdego z trzech zbiorników,

5) Zapotrzebowanie na ilość oleju oraz termin składać będzie telefonicznie lub faksem wskazany przez Zamawiającego pracownik, co najmniej 3 dni przed terminem dostawy.

6) Dostawy realizowane będą środkami transportu Wykonawcy.

7) Wszelkie koszty związane z dostawą pokrywa Dostawca.

8) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości dostarczonego oleju napędowego,

9) Kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 09134100-8

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

8) Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin  związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ.

Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

11) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,

2) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2,

3) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3,

4) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 4,

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) Koncesje na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi, wymaganej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z pózn. zm.) - okres wskazany w posiadanej koncesji nie może być krótszy niż okres objęty zawartą umową,

7) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

8) Wydruk ceny netto obowiązującej w dniu 26.11.2009 r. opublikowanej na stronie internetowej producenta (jeżeli producent oferowanego oleju napędowego nie publikuje cen w Internecie Wykonawca powinien zamieścić wydruk ze strony internetowej PKN ORLEN www.orlen.pl)

9) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

10) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których Pełnomocnik jest upoważniony.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:

1. oświadczenie wymienione w pkt. 3. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

2. dokumenty wymienione w pkt. 5, a także dokumenty określone w pkt. 6 i 7. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

3. pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

12) Informacja na temat wadium:

      wadium nie jest wymagane

13) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

  Nazwa kryterium                                                    Waga   

---------------------------------------------------------------------------

  Cena zadania                                                         100    

---------------------------------------------------------------------------

14) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego tj.

Urząd Gminy Brzeziny

ul.1000 - lecia 8

62-874 Brzeziny

Pokój nr 9, I piętro

do dnia 30.11.2009r. do godz. 11:00

15) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16) Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.11.2009 r. pod numerem 400820

                                                           

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3) Formularz cenowy - załącznik nr 2

4) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych -załącznik nr 3

5) Projekt umowy - załącznik nr 4

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (20/11/2009 11:25:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (20/11/2009 11:25:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (20/11/2009 11:25:30)
Lista wiadomości