Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

09.06.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Ostrów Kaliski - PN/3/2009 >>>

                                                                                                                       Brzeziny, dnia 09.06.2009 r

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO na

„PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW KALISKI GM. BRZEZINY"

znak sprawy: PN/3/2009

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Brzeziny, z siedzibą w Brzezinach

ul.1000-lecia 8

62-874 Brzeziny

tel. (062) 7698004, fax. (062) 7698062

strona: http://www.brzeziny-gmina.pl i http://www.brzeziny-gmina.pl/bip

e-mail: referat.gospodarki@brzeziny-gmina.pl

godziny urzędowania: poniedziałek od 800do 1600

                                  wtorek -piątek od 730do 1530

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Marek Pejaś - Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego - tel. 062 7698779

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona do pobrania na stronach internetowych Gminy Brzeziny http://www.brzeziny-gmina.pl  i  http://www.brzeziny-gmina.pl/bip

SIWZ zostanie przesłana lub przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek skierowany na adres: Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000 lecia-8, 62-874 Brzeziny, lub osobiście w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Brzeziny.

4) Nazwa zamówienia: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski gm. Brzeziny"

5) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem   zamówienia   jest   przebudowa   nawierzchni   drogi   gminnej   we   wsi

Ostrów   Kaliski   w   gminie   Brzeziny   o   łącznej   długości   690m   (380m   i   310m).   Projekt obejmuje I ETAP przebudowy.

ZAKRES      ROBÓT      OBEJMUJE:

-   roboty pomiarowe,

-   oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów,

-   roboty ziemne - mechaniczne plantowanie korony drogi,

-   roboty nawierzchniowe,

-   wykonanie poboczy,

-   ustawienie znaków pionowych.

KONSTRUKCJA DROGI:

Na projektowanej drodze zaprojektowano konstrukcję nawierzchni na ruch lekki

KR-1. Wspomniana konstrukcja drogi w I ETAP-ie składa się z następujących warstw:

Od km 0+000 do km 0+38

-   nawierzchnia z mieszanek mineralno-asf. dla KR1-KR2 (w-wa ścieralna) o gr. 4cm

-   górna  podbudowa  z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o gr. 6cm

-   istniejąca podbudowa  tłuczniowa o szer. 4,30m

Od km 0+380 do km 0+690

-   górna  podbudowa  z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o gr. 5cm

-   dolna podbudowa  z kruszywa naturalnego o gr. 8cm

Przedmiot zamówienia to robota budowlana w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233226-9 (roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych).

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

8). Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie  prawnym i spełniający niżej podane warunki:

10.1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.3. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

Stanowisko -kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa.

10.4. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (2005 - 2009), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 zadania o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde zadanie związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej). 

10.5. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, których żąda od Wykonawców oraz form, w jakich zostały złożone.

Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie ustalonym przez prawo:

- czy dany dokument jest wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia,

- czy dokument został wystawiony w okresie ustalonym przez prawo,

- czy zawiera on informacje wymagane dla tego dokumentu,

- czy adresatem dokumentu jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu,

- czy kserokopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona „za zgodność" przez osoby uprawnione lub pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione,

- czy złożony dokument jest kompletny.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane w sposób spełnia / nie spełnia.

11) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje:

11.1. Aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11.2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznej /załącznik nr 1 do formularza oferty/.   

11.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1/  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2/  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3/  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

11.4. Wykaz personelu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Formularza oferty, odpowiedzialnego za realizację zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami).

11.5. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w realizacji zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej) na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do formularza oferty. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt. 3.4. Do wykazu winny być dołączone dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane z należytą starannością.

11.6. W przypadku wykonywania zadania przez Wykonawcę przy współudziale podwykonawców, wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom na załączniku nr 4.

11.7. Wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 5.

11.8. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 6.

11.9. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako załącznik nr 7.

11.10. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się               o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których Pełnomocnik jest upoważniony.

11.11. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:

1. oświadczenie wymienione w pkt. 4.2. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

2. dokumenty wymienione w pkt. 4.1, albo odpowiadające im określone w pkt. 4.3., a także dokumenty określone w pkt. 4.9. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

3. pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

12) Informacja na temat wadium:

      wadium nie jest wymagane

13) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

--------------------------------------------------------------------------

  Nazwa kryterium                                                Waga   --------------------------------------------------------------------------

  Cena zadania                                                     100    

--------------------------------------------------------------------------

14) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego tj.

Urząd Gminy Brzeziny

ul.1000 - lecia 8

62-874 Brzeziny

Pokój nr 9, I piętro

do dnia 30.06.2009 r. do godz. 10:00

15) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16) Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2009 pod numerem 185192-2009

                                                                                   

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Formularz oferty
 3. Oświadczenie
 4. Wykaz personelu
 5. Doświadczenie zawodowe
 6. Podwykonawcy
 7. Opis przedmiotu zamówienia
 8. Dane wyjściowe
 9. Opis techniczny
 10. Plan sytuacyjny
 11. Plan orientacyjny
 12. Przekrój normalny
 13. Przekrój normalny
 14. Projekt budowlany
 15. SST
 16. Oświadczenie Projektanta
 17. Formularz cenowy
 18. Przedmiar robót
 19. Kosztorys ofertowy
 20. Wzór umowy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (09/06/2009 14:46:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (09/06/2009 14:46:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (09/06/2009 14:46:28)
Lista wiadomości