Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

09.06.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - kredyt długoterminowy - PN/2/2009 >>>

                                                                                                                      Brzeziny, dnia 09.06.2009r.

                 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp, którego przedmiotem jest:

„Kredyt długoterminowy w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pod nazwą:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w miejscowości Brzeziny w zakresie chodnika"
  2. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski gm. Brzeziny"
  3. „Przebudowa nawierzchni ul. Bankowej w miejscowości Brzeziny"
  4. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii"

znak sprawy: PN/2/2009

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Brzeziny, z siedzibą w Brzezinach

ul.1000-lecia 8

62-874 Brzeziny

tel. (062) 7698004, fax. (062) 7698062

strona: http://www.brzeziny-gmina.pl i http://www.brzeziny-gmina.pl/bip

e-mail: referat.gospodarki@brzeziny-gmina.pl

godziny urzędowania: poniedziałek od 800do 1600

                                     wtorek -piątek od 730do 1530

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Ewa Wabnik - Skarbnik Gminy, tel. 062 7698773

Marek Pejaś - Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego - tel. 062 7698779

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona do pobrania na stronach internetowych Gminy Brzeziny:

http://www.brzeziny-gmina.pl  i  http://www.brzeziny-gmina.pl/bip

SIWZ zostanie przesłana lub przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek skierowany na adres: Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000 lecia-8, 62-874 Brzeziny, lub osobiście w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Brzeziny.

4) Nazwa zamówienia: „Kredyt długoterminowy w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pod nazwą:

a. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w miejscowości Brzeziny w zakresie chodnika"

b. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski gm. Brzeziny"

c. „Przebudowa nawierzchni ul. Bankowej w miejscowości Brzeziny"

d. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii"

5) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest : „Kredyt długoterminowy w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pod nazwą:

a. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w miejscowości Brzeziny w zakresie chodnika"

b. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski gm. Brzeziny"

c. „Przebudowa nawierzchni ul. Bankowej w miejscowości Brzeziny"

d. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii"

Termin uruchomienia kredytu:

- I   transza w kwocie 200.000,00 zł w dniu 06.07.2009 r.

- Spłata rat kapitałowych począwszy od 1-ego kwartału 2010 roku w ratach kwartalnych w miesiącu kończącym kwartał,

- Wysokość kapitałowych rat kwartalnych wynosi w latach 2010 - 2011  po 5.000,00 zł, w latach 2012-2013 po 20.000,00 zł.

- Okres spłaty kapitału - od 1-ego kwartału 2010 roku do IV-ego kwartału 2013 roku wg harmonogramu zawartego w projekcie umowy § 7 pkt 3,

- Spłata odsetek w okresach miesięcznych w wysokości wynikającej z aktualnego stanu zadłużenia począwszy od pierwszego dnia wykorzystania środków z kredytu, po upływie każdego miesiąca,

- Forma zabezpieczenia kredytu: weksel  "in blanco"

-Oprocentowanie: wg zmiennej stopy procentowej oferowanej przez bank w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 15.06.2009 roku

Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia: tzn. udzielenia kredytu

Wymagany termin wykonania zamówienia (uruchomienia kredytu) :

- I   transza w kwocie 200.000,00 zł w dniu 06.07.2009 r.

8) Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie IX SIWZ.

Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

11) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,

2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2,

3) Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek - załącznik nr 3,

4) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 4,

5) Wyliczenie ceny kredytu przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w dniu:

- I   transza w kwocie 200.000,00 zł w dniu 06.07.2009 r.

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem",

8) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

9) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa jednoznacznie powinna wskazywać czynności, do wykonywania, których Pełnomocnik jest upoważniony.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:

1. oświadczenie wymienione w pkt. 2 i 3 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,

2. dokumenty wymienione w pkt. 6 i 7 powinny być złożone przez każdego Wykonawcę,

3. pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1/  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2/  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3/  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

     lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

     rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

     właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

12) Informacja na temat wadium:

      wadium nie jest wymagane

13) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

--------------------------------------------------------------------------

  Nazwa kryterium                                                 Waga   

--------------------------------------------------------------------------

  Cena zadania                                                       100   

--------------------------------------------------------------------------

14) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego tj.

Urząd Gminy Brzeziny

ul.1000 - lecia 8

62-874 Brzeziny

Pokój nr 9, I piętro

do dnia 18.06.2009r. do godz. 10:00

15) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16) Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2009 pod numerem 184668-2009

                   

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1,

3) Oświadczenie - art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2,

4) Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek - załącznik nr 3 ,

5) Projekt umowy - załącznik nr 4.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (09/06/2009 14:27:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (09/06/2009 14:27:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (09/06/2009 14:27:40)
Lista wiadomości