Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

31.10.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czempisz - PN/7/2008 >>>
Brzeziny, dnia 31.10.2008 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO z zastrzeżeniem art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, oraz. z 2008r., Nr 171, poz. 1058). na
„PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZEMPISZ”
znak sprawy: PN/7/2008

1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Brzeziny, z siedzibą w Brzezinach
ul.1000-lecia 8
62-874 Brzeziny
tel. (062) 7698004, fax. (062) 7698062
http://www.brzeziny-gmina.pl
http://www.brzeziny-gmina.pl/bip
e-mail: referat.gospodarki@brzeziny-gmina.pl
godziny urzędowania: poniedziałek od 8.00do 16.00; wtorek–piątek od 7.30do 15.30
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1/ Ewa Wiśniewska, tel.062 7698779  - sprawy formalne
2/ Marek Pejaś, tel. 062 7698779 - sprawy merytoryczne

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO z zastrzeżeniem art. 32 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008r., Nr 171, poz. 1058).
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona do pobrania na stronach internetowych Gminy Brzeziny http://www.brzeziny-gmina.pl  i  http://www.brzeziny-gmina.pl/bip
SIWZ zostanie przesłana lub przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek skierowany na adres: Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000 lecia-8, 62-874 Brzeziny, lub osobiście w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Brzeziny.  4) Nazwa zamówienia: ”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czempisz”
5) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa łamanego drogi gminnej w m. Czempisz, w gminie Brzeziny. Długość projektowanej przebudowy drogi wynosi 1910m.
Zakres robót objęty niniejszym projektem stanowi I ETAP przebudowy przedmiotowej drogi gminnej o długości 410m.

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:
- roboty pomiarowe,
- karczowanie krzaków, drzew i istniejących pni z wywozem,
- oczyszczanie poboczy z chwastów i wysokiej trawy,
- mechaniczne plantowanie pasa drogi,
- odmulenie rowów,
- wykonanie koryta,
- wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir),
- wykonanie poboczy.
Przedmiot zamówienia to robota budowlana w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wspólny Słownik Zamówień: 45233124-4 (drogi dojazdowe).
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7) Termin wykonania zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
8). Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia 21.11.2008r.
9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie  prawnym i spełniający niżej podane warunki:
10.1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.3. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
Stanowisko –kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa.
10.4. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (2004 - 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej
3 zadania o wartości nie mniejszej niż 140.000,00 zł brutto każde zadanie związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z kruszywa).  
10.5. Wykonawca musi wykazać w załączniku posiadanie, dostęp(własność, dzierżawa, najem) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia do niżej wymienionego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia tj.:
- Równiarka lub układarka kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca – szt. 1
- Walec wibracyjny samojezdny - szt.1
- Walec ogumiony lub stalowy gładki do końcowego dogęszczania   - szt.1
- Walec statyczny samojezdny  - szt. 1
- Samochód samowyładowczy 5 -10t i więcej - szt. 3
- Szczotki mechaniczne do usunięcia nadmiaru klińca – szt.1
- Równiarka z transporterem – szt. 1
- Równiarka do profilowania – szt. 1
- Ładowarka czołowa – szt. 1
10.6. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, których żąda od Wykonawców oraz form, w jakich zostały złożone.
Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie ustalonym przez prawo:
- czy dany dokument jest wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia,
- czy dokument został wystawiony w okresie ustalonym przez prawo,
- czy zawiera on informacje wymagane dla tego dokumentu,
- czy adresatem dokumentu jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu,
- czy kserokopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona „za zgodność” przez osoby uprawnione lub pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione,
- czy złożony dokument jest kompletny.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane w sposób spełnia / nie spełnia.
11) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz
informacje:
11.1. Aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
11.2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznej /załącznik nr 1 do formularza oferty/.    
11.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,  o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
11.4. Wykaz personelu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Formularza oferty, odpowiedzialnego za realizację zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami).
11.5. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku nr 3, z udokumentowaniem źródeł pozyskania.
11.6. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w realizacji zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy dróg (wykonanie nawierzchni z kruszywa) na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt. 3.5. Do wykazu winny być dołączone dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane z należytą starannością.
11.7. W przypadku wykonywania zadania przez Wykonawcę przy współudziale podwykonawców, wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom na załączniku nr 5.
11.8. Wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 6.
11.9. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 7.
11.10. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako załącznik nr 8.
11.11. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których Pełnomocnik jest upoważniony.
12) Informacja na temat wadium:
      wadium nie jest wymagane
13) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Nazwa kryterium                                                     Waga     --------------------------------------------------------------------------
  Cena zadania                                                          100  --------------------------------------------------------------------------
14) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Brzeziny ul.1000 - lecia 8 62-874 Brzeziny Pokój nr 9, I piętro   do dnia 21.11.2008r. do godz. 10:00  
15) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
16)Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 17) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2008, pod nr 240304-2008.
                                                            
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Krzysztof Niedźwiedzki


Dokumenty przetargowe do pobrania:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie
  4. Wykaz personelu
  5. Wykaz sprzętu
  6. Doświadczenie zawodowe
  7. Podwykonawcy
  8. Opis przedmiotu zamówienia
  9. Dane wyjściowe
10. Opis techniczny
11. Plan orientacyjny
12. Przekrój normalny
13. Projekt budowlany
14. SST
15. Oświadczenie Projektanta
16. Formularz cenowy
17. Przedmiar robót
18. Kosztorys ofertowy
19. Wzór umowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wisniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (31/10/2008 13:22:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (15/03/2011 00:00:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (31/10/2008 10:57:32)
Lista wiadomości