Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

21.05.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - pozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pieczyska gm. Brzeziny o II° pompowania - PN/2/2008 >>>
Brzeziny, dnia 21.05.2008 r
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
znak sprawy: PN / 2 / 2008
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Brzeziny,
ul.1000-lecia 8,
62-874 Brzeziny
tel. (062) 7698004, fax. (062) 7698062
strona: http://www.brzeziny-gmina.pl i http://bip.brzeziny-gmina.pl
e-mail: referat.gospodarki@brzeziny-gmina.pl
godziny urzędowania: poniedziałek od 800 do 1600
     wtorek - piątek od 730 do 1530
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1/ Ewa Wiśniewska, tel.062 7698779  - sprawy formalne
2/ Marek Pejaś,    tel. 062 7698779 - sprawy merytoryczne
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO
 
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona do pobrania na stronach internetowych Gminy Brzeziny http://www.brzeziny-gmina.pl  i  http://bip.brzeziny-gmina.pl
SIWZ zostanie przesłana lub przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek skierowany na adres: Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000 lecia-8, 62-874 Brzeziny, lub osobiście w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Brzeziny.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej będzie udostępniana Wykonawcom odpłatnie. Cena formularza wynosi 20,00 zł.
 
4) Nazwa zamówienia: " "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pieczyska gm. Brzeziny o II° pompowania"
 
5) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pieczyska gm. Brzeziny o II° pompowania".
Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje roboty w zakresie:
 1. Branży technologiczno-sanitarnej, obejmującej:
- wymianę pompy głębinowej na typ dostosowany do nowych warunków pracy dla etapu I i II,
- demontaż jednego z istniejących dwóch hydroforów wraz z przynależną częścią instalacji sprężonego powietrza, dla stworzenia miejsca pod zabudowę zestawu pompowego II°,
- dobór i montaż zestawu pompowego II° [docelowego], pracującego w oparciu o przetwornicę częstotliwości,
- montaż zbiornika retencyjnego, stalowego Ø 4,50 m, V=100 m3 - dla etapu I wraz z rurociągami technologicznymi docelowymi,
- prace technologiczno wewnętrzne usprawniające działanie eksploatacyjne stacji [ rotametr; wodomierze MZ Ø 100 szt. 3; zmiana typu i usytuowania odpowietrznika kulowego na aeratorze ].
 1. Branży budowlanej obejmującej wykonanie fundamentu żelbetowego dla konstrukcji zbiornika retencyjnego,
 2. Branży elektrycznej obejmującej zmianę sterowania pracą pompy głębinowej oraz zasilanie energetyczne zestawu pompowego II° pracującego w oparciu o przetwornicę częstotliwości.
Przedmiot zamówienia to robota budowlana w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wspólny Słownik Zamówień: 45.00.00.00-7  - roboty budowlane
    45.23.21.51-5  -  węzły do przepompowywania wody
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót tak, aby zapewnić ciągłość pracy stacji
wodociągowej, a jeśli to konieczne jak najkrótsze przerwy w dostawie wody.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 
6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
7) Termin wykonania zamówienia: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
8) Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia 11.06.2008r.
 
9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
10) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:
 1. Przedstawią ofertę zgodną z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. Zobowiązali się do wykonania umowy w wymaganym terminie,
 4. Posiadają doświadczenie w realizacji robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. w ciągu ostatnich 5 lat (2004 - 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali, co najmniej 2 zadania o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każde zadanie, którego przedmiotem była modernizacja, rozbudowa lub budowa stacji ujęcia (uzdatniania) wody.
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp),
 6. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym    i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp) tj.:
dysponują przynajmniej:
  1. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych;
  2. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych konstrukcyjno-budowlanej
i osoby te posiadają wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 1. Udzielą na wykonane roboty budowlane, gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania,
 2. Zaakceptują warunki przetargu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, których żąda od Wykonawców oraz form, w jakich zostały złożone.
Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie ustalonym przez prawo:
- czy dany dokument jest wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia,
- czy dokument został wystawiony w okresie ustalonym przez prawo,
- czy zawiera on informacje wymagane dla tego dokumentu,
- czy adresatem dokumentu jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu,
- czy kserokopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona "za zgodność" przez osoby uprawnione lub pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione,
- czy złożony dokument jest kompletny.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane w sposób spełnia / nie spełnia.
 
11) Informacja na temat wadium:
    wadium nie jest wymagane
 
12) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
  Nazwa kryterium                                                        Waga
---------------------------------------------------------------------------
  Cena zadania                                                               100   
---------------------------------------------------------------------------
 
13) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego tj.
Urząd Gminy Brzeziny
ul.1000 - lecia 8
62-874 Brzeziny
Pokój nr 9, I piętro
 
do dnia 11.06.2008r. do godz. 10:00
 
14) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
15)Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Krzysztof Niedźwiedzki
 
 
 
Dokumenty przetargowe do pobrania:

Branża technologiczno-sanitarna

Branża budowlana

Branża elektryczna

Kosztorys "ślepy"

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (21/05/2008 12:49:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (17/06/2008 11:02:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (17/06/2008 11:02:46)
Lista wiadomości