Wyszukiwarka:

2015

Uchwały od nr 53 do 68 - VIII sesja Rady Gminy Brzeziny - 30.06.2015
Numer uchwały
 W sprawie
 Pliki do pobrania
 53/VIII/15 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 r.

tekst uchwały

 54/VIII/15 udzielenia Wójtowi Gminy Brzeziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 r.

tekst uchwały

 55/VIII/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022

 

tekst uchwały

 

 56/VIII/15 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok

tekst uchwały

 57/VIII/15 powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu

 tekst uchwały

 58/VIII/15 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku  tekst
uchwały

 59/VIII/15 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeziny i okreslenia granic ich obwodów

 tekst uchwały

 60/VIII/15 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 tekst uchwały

 61/VIII/15 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   tekst uchwały
 62/VIII/15 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli, posiadaczy oraz osoby władające nieruchomościami położonymi w granicach Gminy Brzeziny

 tekst uchwały

załącznik

 63/VIII/15 uchwalenia Statutu Gminy Brzeziny

tekst uchwały

 64/VIII/15 zmiany uchwały nr 346/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

tekst uchwały

 65/VIII/15 zmieniająca uchwałę Nr 4/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia liczby i rodzajów stałych komisjiRady Gminy Brzeziny oraz liczbowych składów komisji
 tekst uchwały
 66/VIII/15 zmieniająca uchwałę nr 5/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r.w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
 tekst uchwały
 67/VIII/15 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystajnia Folwark gm. Brzeziny

 tekst uchwały

załącznik

 68/VIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na lata 2012-2020  tekst uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (09/07/2015 09:07:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (09/07/2015 10:54:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (04/11/2015 11:15:53)
Lista wiadomości