Wyszukiwarka:

2014

Uchwały od nr 358 do 372 - XXXVIII sesja Rady Gminy Brzeziny - 29.10.2014
Numer uchwały
 W sprawie
 Pliki do pobrania
 358/XXXVIII/14 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2026

tekst uchwały

 359/XXXVIII/14 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok

tekst uchwały

 360/XXXVIII/14 uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

tekst uchwały

 

 361/XXXVIII/14 ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

tekst uchwały

 362/XXXVIII/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

tekst uchwały

 363/XXXVIII/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Sobiesęki

 

tekst uchwały

załącznik


 364/XXXVIII/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000 - lecia 8

tekst uchwały

 365/XXXVIII/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  tekst uchwały
 366/XXXVIII/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  tekst uchwały
 367/XXXVIII/14 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  tekst uchwały
 368/XXXVIII/14 przyjęcia do realizacji na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 tekst uchwały

załącznik

 369/XXXVIII/14 przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
 tekst uchwały
 370/XXXVIII/14 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 tekst uchwały
 371/XXXVIII/14 dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie gminy Brzeziny
tekst uchwały
 372/XXXVIII/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie komunalne gminy Brzeziny na okres 3 lat
 tekst uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (05/11/2014 10:05:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (05/11/2014 10:51:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (02/10/2015 14:32:56)
Lista wiadomości