Wyszukiwarka:

2014

Uchwały od nr 315 do 325 - XXXIV sesja Rady Gminy Brzeziny - 30.06.2014
Numer uchwały
 W sprawie
 Pliki do pobrania
 315/XXXIV/14 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
 tekst uchwały
 316/XXXIV/14 udzielenia Wójtowi Gminy Brzeziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2013 r.
 tekst uchwały
 317/XXXIV/14 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2026

 tekst uchwały

 318/XXXIV/14 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok

tekst uchwały

 319/XXXIV/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat

 tekst uchwały

 320/XXXIV/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie komunalne gminy Brzeziny na okres 1 roku

 tekst uchwały

 321/XXXIV/14 zmiany uchwały nr 314/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetaragowej tekst uchwały
 322/XXXIV/14 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntów wchodzących w skład zasobów komunalnych Gminy

 tekst uchwały

obwieszczenie

 323/XXXIV/14 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie Gminy Brzeziny

tekst uchwały

obwieszczenie

 324/XXXIV/14 zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny"

 tekst uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załacznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 325/XXXIV/14 zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 tekst uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (01/07/2014 13:36:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (03/07/2014 14:12:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (02/10/2015 14:23:44)
Lista wiadomości