Wyszukiwarka:

2014

Uchwały od nr 282 do 301 - XXXII sesja Rady Gminy Brzeziny - 09.04.2014
Numer uchwały
 W sprawie
 Pliki do pobrania
 282/XXXII/14 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 tekst uchwały
 283/XXXII/14 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022

tekst uchwały

objaśnienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

uchwała RIO w Poznaniu str.1 str.2

 284/XXXII/14 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok
 tekst uchwały
 285/XXXII/14 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

 tekst uchwały

uchwała RIO w Poznaniu str.1 str.2

 286/XXXII/14 uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Brzeziny
tekst uchwały
 287/XXXII/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscvowości Brzeziny na lata 2012-2020

 tekst uchwały

 288/XXXII/14 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria

tekst uchwały

załacznik do uchwały

 289/XXXII/14 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Pieczyska i Jagodziniec gm. Brzeziny

 tekst uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 290/XXXII/14 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny

 tekst uchwały

załącznik nr 1

załacznik nr 2

 291/XXXII/14 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystajnia, obręb Przystajnia Wieś, gm. Brzeziny

tekst uchwały

załącznik do uchwały

 292/XXXII/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umwy najmu garażu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat  tekst uchwały
 293/XXXII/14 użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny
 tekst uchwały
 294/XXXII/14 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz zniesienie dotychczasowej służebności ustanowionej na dziełce gruntu tekst uchwały
 295/XXXII/14 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 tekst uchwały
 296/XXXII/14 określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny
tekst uchwały
 297/XXXII/14 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach za 2013 rok
tekst uchwały
 298/XXXII/14 stwierdzenia, że projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice" nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny"
tekst uchwały
 299/XXXII/14 "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice"

 tekst uchwały

uzsadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

rozstrzygnięcie nadzorcze str.1 , str.2

 300/XXXII/14 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Brzeziny

tekst uchwały

załącznik

 301/XXXII/14 zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Bądźmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII – „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”
 tekst uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (09/04/2014 12:44:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (16/04/2014 14:29:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (02/10/2015 14:21:17)
Lista wiadomości