>>" /> >>" />
Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 28.04.2010 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny" >>>

28.04.2010 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny" >>>

Brzeziny, dnia 28.04.2010 roku

UAN 7320/1/2010

 

OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny".

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.)

 zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Brzeziny uchwały nr 202/XXVIII/10 z dnia 22 lutego 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny", dla części obszarów położonych w miejscowości Przystajnia Kolonia, Przystajnia, Moczalec, Aleksandria, Jagodziniec.

Przedmiotem zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny" jest przeznaczenie części obszarów położonych w miejscowości Przystajnia Kolonia, Przystajnia, Moczalec, Aleksandria, Jagodziniec na cele

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, zabudowy zagrodowej, elektrowni wiatrowych i zabudowy produkcyjnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. 1000 - lecia 8, 62-874 Brzeziny, pokój nr 9, I piętro, w godz. od 730 do 1530  w terminie do dnia 02 czerwca 2010 roku.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@brzeziny-gmina.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brzeziny.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/   Krzysztof Niedźwiedzki