Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 16.04.2010 - Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeziny - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych >>>

16.04.2010 - Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeziny - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych >>>

Oś.7624.4/10                                                                                      Brzeziny, dnia 2010.04.16

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny
  Na podstawie art. 73 ust.1,  art. 74, , art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. ,Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  
zawiadamia się

 

strony postępowania o:

1. wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości: Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec usytuowanego w:

   - miejscowość Świerczyna (obręb Świerczyna) - działki nr: 41, 43 i 44;

   - miejscowość Przystajnia Kolonia (obręb Przystajnia Kolonia) - działki nr: 107/2, 33/1,  

     61/1, 62/1, 63/3, 63/5, 64/1, 65/1, 66/1, 97/1, 83/1, 112/1, 111/1, 110/1, 109/1, 113/1,  

    14/1, 115/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 125/1, 107/3, 126/1,

     27/1, 128/5, 128/4, 205/1, 106/1, 104/1, 103/4, 103/6, 102/1, 101/1, 100/1, 91/1, 90/1,

     89/1, 177/1, 177/2, 170/1, 174/1, 175/1, 176/1, 416/1;

   - miejscowość Przystajnia (obręb Przystajnia Wieś) - działki nr: 98, 99/3, 99/6

   - miejscowość Moczalec (obręb Moczalec) - działka nr 43/1

   na wniosek Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego tut. Urzędu z dnia 15.04.2010 r

2.zwróceniu się o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Na podstawie art. 74 ust.3 w/w ustawy w przypadku gdy liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej przekracza 20, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki  i Rozwoju Lokalnego (pok.11),  w godzinach pracy Urzędu tj. od 730-1530..

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl , wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeziny,

ul. 1000-lecia 8 oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Przystajnia- Kolonia, Przystajnia, Moczalec.           

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki