Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 11.02.2010 - Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeziny - budowa zbiornika retencyjnego w m. Pieczyska >>>

11.02.2010 - Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeziny - budowa zbiornika retencyjnego w m. Pieczyska >>>

Oś.7624.2/10                                                                                               Brzeziny, dnia 2010.02.11

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

 

Na podstawie art. 73 ust.1,  art. 74, , art.30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. ,Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz  art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r. Nr 25  poz. 150) na wniosek Nr ZGH 74-2/2010 z dnia 04.02.2010 r. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz z/s Szałe, ul. Kaliska 185,  62-803 Kalisz 4

zawiadamiam, że

 

w dniu 11.02.2010 r. na wniosek Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz z /s Szałe zostało wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Wilcze Ługi oddział 303f na działce nr ewid. 5303 w obrębie Pieczyska powierzchnia 1500 m2.         

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny  ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki  i Rozwoju Lokalnego (pok.11),  w godzinach pracy Urzędu tj.  od 730-1530..

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnienia i opinii wymienionych organów zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Otrzymują:

1. Lasy Państwowe

    Nadleśnictwo Kalisz

    z/s Szałe

    ul. Kaliska 195

    62-803 Kalisz 4

2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Pieczyska

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8

    62-874 Brzeziny  

4. Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl

5. a/a