>>" /> >>" />
Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 10.02.2010 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny" >>>

10.02.2010 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny" >>>

Brzeziny, dnia 10.02.2010 roku

UAN 7320/1/2005

 OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny".

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Brzeziny uchwały nr 173/XXVI/05 z dnia 12 grudnia 2005 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny", obejmującej obszar położony na terenie wsi Jamnice.

Przedmiotem zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny" jest przeznaczenie części terenów wsi Jamnice na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, układów komunikacyjnych, zieleni, zabudowy rekreacyjno - wypoczynkowej oraz terenów sportu i turystki.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. 1000 - lecia 8, 62-874 Brzeziny, pokój nr 9, I piętro, w godz. od 730 do 1530 w terminie do dnia 12 marca 2010 roku.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@brzeziny-gmina.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brzeziny.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/   Krzysztof Niedźwiedzki