>>" /> >>" />
Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 10.02.2010 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Moczalec i Jagodziniec" >>>

10.02.2010 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Moczalec i Jagodziniec" >>>

Brzeziny, dnia 10.02.2010 roku.

UAN 7322/1/2003

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Moczalec i Jagodziniec"


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 78/X/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia z dnia 30 grudnia 2003 roku

 zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Moczalec i Jagodziniec" obejmującego obszar zgodnie    z granicami opracowania planu wyznaczonymi w ww. uchwale, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędnymi dokumentami sprawy w dniach od 1 marca do 23 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. 1000 - lecia 8, 62-874 Brzeziny, pokój nr 11, I piętro w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. 1000 - lecia 8, 62-874 Brzeziny, pokój nr 16, I piętro o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Brzeziny w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@brzeziny-gmina.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2010 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brzeziny, a w przypadku uwag nie uwzględnionych Rada Gminy Brzeziny.

                                                                                                      

Wójt Gminy Brzeziny

/-/   Krzysztof Niedźwiedzki