Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 09.06.2010 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - Budowa zespołu elektryczno-wiatrowego >>>

09.06.2010 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - Budowa zespołu elektryczno-wiatrowego >>>

Oś.7624.3/10                                                                                      Brzeziny, dnia 2010.06.09

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

 

Na podstawie art. 73 ust.1,  art. 74, , art.30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. ,Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz  art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r. Nr 25  poz. 150) na wniosek Pana Zbigniewa Krzywdy zam. Aleksandria 35,  62-874 Brzeziny z dnia 25.05.2010 r.

zawiadamiam, że

 

w dniu 09.06.2010 r. na wniosek Pana Zbigniewa Krzywdy, zam. Aleksandria 35, 62-874 Brzeziny zostało wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa zespołu elektryczno-wiatrowego z infrastrukturą towarzyszącą (1 generator energii energetycznej) o mocy 500 KW wraz z odcinkiem linii zasilającej około 80 m, położonego na działce o nr ewid. 516 w Aleksandrii gmina Brzeziny.        

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny  ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11),  w godzinach pracy Urzędu tj.  od 730-1530..

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnienia i opinii wymienionych organów zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Otrzymują:

1. Zbigniew Krzywda

    Aleksandria 35

    62-874 Brzeziny

2. Teresa i Marek Ciesiełkiewicz

    Aleksandria 37

    62-874 Brzeziny

3. Zbigniew Myśliński

    Wola Droszewska 12

    62-872 Godziesze Małe

4. Ilona Marta Myślińska

    ul. Marii Dąbrowskiej 12

    62-872 Godziesze Małe

5. Zbigniew i Marzena Arleta Garncarz

    Aleksandria 36

    62-874 Brzeziny

6. Bogdan Mirosław Jasiński

    ul. Dąbrowskiej 12

    62-872 Godziesze Małe

7. Bogdan i Małgorzata Paprocki

    Aleksandria 38

    62-874 Brzeziny

8. Leszek Matuszak

    Biała 10

    62-872 Godziesze Małe

9. Zofia i Piotr Zaleśny

    Aleksandria 32

    62-874 Brzeziny

10.Hieronim i Barbara Dorota Szuleta

    Aleksandria 24

    62-874 Brzeziny

11.Gmina Brzeziny

     ul. 1000-lecia 8

     62-874 Brzeziny

12.Zarząd Powiatu Kaliskiego- Drogi Powiatowe

     Pl. Św. Józefa 5

     62-800 Kalisz

13.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. 1000- lecia 8

14.Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl

15.a/a