Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 09.02.2011 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny >>>

09.02.2011 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny >>>

Brzeziny, dnia 09.02.2011r.

UAN.6720.01.2011

OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr. 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeziny uchwały nr 251/XXXV/10 z dnia 09 listopada 2010 r. o przystąpieniu do:

1. sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny" dla części obszaru w miejscowości Aleksandria,

2. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko do opisanej w pkt 1 zmiany studium. Przedmiotem  prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń zmiany studium na środowisko.

Obszar objęty zmianą studium dotyczy lokalizacji elektrowni wiatrowej w miejscowości Aleksandria, gmina Brzeziny. Teren ten został określony w załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. 1000 - lecia 8, 62-874 Brzeziny, pokój nr 9, I piętro w godz. od 730 do 1530, w terminie do dnia 11.03.2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Aleksandria dla inwestycji jak wyżej, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w miejscu i terminie jak wyżej. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, 62-874 Brzeziny ul. 1000-lecia 8, albo w formie elektronicznej na adres         

urzad@brzeziny-gmina.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza - zmiana studium miejscowość Aleksandria".

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Brzeziny.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Załącznik: mapka