Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 07.11.2008 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - decyzja środowiskowa >>>

07.11.2008 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - decyzja środowiskowa >>>

Brzeziny, dnia 2008.11.06

Oś.7624.5/08 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Brzeziny

       Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. ,Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz  art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r. Nr 25  poz. 150) na wniosek Pana Lesława Antczaka zam. Pieczyska 71, 62-874 Brzeziny
zawiadamiam, że

- wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat stolarski - wyrób trumien na działce nr ew. 57 w Brzezinach.         

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny  ul. 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki  i Rozwoju Lokalnego (pok.11),  w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek 8.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30.

Otrzymują:
1. Lesław Antczak
    Pieczyska 71
    62-874 Brzeziny
2. Violetta Antczak
    ul. Wrocławska 11
    62-874 Brzeziny
3. Owczarek Dorota
    ul. Wrocławska 13
    62-874 Brzeziny
4. Zdzisław i Krystyna Kaźmierczak
    ul. Wrocławska 13
    62-874 Brzeziny
5. Janina Doruch  
    ul. Wrocławska 9
    62-874 Brzeziny
6. Marek i Anna Mituła
    ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16
    62-874 Brzeziny
7. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
    ul. Wilczak 51
    61-623 Poznań
8. Gmina Brzeziny
    ul. 1000-lecia 8
    62-874 Brzeziny
9. Tablica ogłoszeń Sołectwa Brzeziny
10. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. 1000- lecia 8
11. Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl
12. a/a


Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki