Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 06.12.2010 - Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeziny - budowa zbiornika wodnego (stawu retencyjnego) w miejscowości Aleksandria >>>

06.12.2010 - Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeziny - budowa zbiornika wodnego (stawu retencyjnego) w miejscowości Aleksandria >>>

Oś.7624.13/10                                                                                                                                                                                        Brzeziny, dnia 2010.12.06

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

 

Na podstawie art. 73 ust.1,  art. 74, , art.30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. ,Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r. Nr 25  poz. 150) na wniosek  Dorota i Eugeniusz Stempień,  ul. Władysława Jagiełły 10, 62-874 Brzeziny z dnia 06.12.2010 r.

zawiadamiam, że

 

w dniu 06.12.2010 r. na wniosek Dorota i Eugeniusz Stempień,  ul. Władysława Jagiełły 10, 62-874 Brzeziny  zostało wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa zbiornika wodnego (stawu retencyjnego) w miejscowości Aleksandria  działka nr 600 , obręb 0001 Aleksandria gm. Brzeziny  62-874 Brzeziny.         

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny  ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki  i Rozwoju Lokalnego (pok.11),  w godzinach pracy Urzędu tj.  od 730-1530..

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnienia i opinii wymienionych organów zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Otrzymują:

1. Dorota i Eugeniusz Stempień

    ul. Władysława Jagiełly 10

    62-874 Brzeziny

2. Helena Przybył

    Aleksandria 5

    62-874 Brzeziny

3. Renata Ilona Pawlak

    ul. 11 Listopada 11/5

    62-872 Godziesze Wielkie

4. Skarb Państwa  

    Starostwo Powiatowe  w Kaliszu

    Plac Św, Józefa 5

    62-800 Kalisz

5. Starostwo Powiatowe w Kaliszu

    Wydział Dróg Powiatowych

    Pl. Św. Józefa 5

    62-800 Kalisz

6. Tablica ogłoszeń Sołectwa Aleksandria

7. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8

    62-874 Brzeziny  

8.. Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl

9. a/a