Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

27.06.2014 - Budowa obiektów fermy kaczek w miejscowości Wrząca >>>

 Brzeziny, dnia 2014.06.27

WÓJT GMINY

  BRZEZINY

 

RGiRL.6220.1.2014                                                                                     

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 73 ust.1, art. 74 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz.U. z 2013 r. poz. 1235.), art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz   art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r.  Nr 25  poz. 150) na wniosek Pana Radosława Kaźmierczaka zam. Marianów 11,    62-840 Koźminek z dnia 24.06.2014 r.

 

zawiadamiam, że

 

w dniu 27.06.2014  r. na wniosek Pana Radosława Kaźmierczaka zam. Marianów 11, 62-840 Koźminek z dnia 24.06.2014 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa obiektów fermy kaczek, (odchów stad rodzicielskich - 76 DJP   i produkcja stad reprodukcyjnych - 152 DJP - łącznie 228 DJP) - ferma kaczek, składająca się z: 2 budynków inwentarskich do  odchowu, 8 budynków inwentarskich reprodukcja - wraz z zapleczem, w której prowadzony będzie chów kaczek i produkcja jaj wylęgowych kaczek w miejscowości Wrząca działka  nr 34/1, obręb 0020 Wrząca gm. Brzeziny.

Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących  zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz 1397).

Organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie obejmowała w szczególności weryfikację przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analizę uzyskanych opinii i uzgodnienia oraz zapewnienie możliwości  udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest  wójt Gminy Brzeziny, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny     w Kaliszu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny  ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki  i Rozwoju Lokalnego (pok.15),  w godzinach pracy Urzędu tj.  od 730-1530..

                                                                  

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Otrzymują:

  1. Radosław Kaźmierczak

      Marianów 11

      62-840 Koźminek

  2. Strony wg. rozdzielnika w tut. urzędzie

  3. a/a

                                                                                          
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Teresa Waszak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (27/06/2014 15:06:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (30/06/2014 15:06:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (30/06/2014 15:06:57)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum