Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

23.12.2013 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach" >>>

Brzeziny, dnia 2013.12.23

 

RGiRL.6220.6.2013                                                                        

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

Na podstawie art. 73 ust.1,  art. 74,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz  art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r. Nr 25  poz. 150) na wniosek Rafała Jankowskiego Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR" ul. Chudoby 16, 62-200 Gniezno działający na podstawie pełnomocnictwa inwestora Gmina Brzeziny ul. 1000 - lecia 8, 62-874 Brzeziny z dnia 15.11.2013 r. z uzupełnieniem wniosku (data wpływu 04.12.2013 r.)   

zawiadamiam, że

w dniu 23.12.2013 r. zostało wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach" na działkach nr 195/1, 196/1, 136, 194 obręb 0002 Brzeziny.            

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny  ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki  i Rozwoju Lokalnego (pok. Nr 15),  w godzinach pracy Urzędu tj.  od 730-1530..

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnienia i opinii wymienionych organów zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

ójt Gminy Brzeziny

/-/ mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki

Otrzymują: 

1.Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR"

   ul. Chudoby 16

   62-200 Gniezno

2.Gmina Brzeziny - Drogi Gminne

   ul. 1000 - lecia 8                      

   62-874 Brzeziny

3.Skarb Państwa

   Pl. Św. Józefa 5

   62-800 Kalisz

4.Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

   w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

   ul. Dąbrowskiego 9

   63-400 Ostrów Wielkopolski

5.Marszałek Województwa Wielkopolskiego

   Al. Niepodległości 16/18

   61-713 Poznań 

6.Kubera Dominik

   ul. Zielona 9

   62-874 Brzeziny

7.Kubera Aleksandra

   ul. Ossowskiego 47-49/22

   95-200 Pabianice

8.Tablica ogłoszeń Sołectwa Brzeziny

9.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach,                                                                                                                                 

   ul. 1000-lecia 8

   62-874 Brzeziny              

10.Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl                                                                             

11.a/a

12.Szmaj Jan

     ul. Zielona 11

     62-874 Brzeziny

13.Szmaj Teresa

     ul. Zielona 11

     62-874 Brzeziny                                                                             

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Teresa Waszak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (23/12/2013 11:49:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (10/01/2014 11:50:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (10/01/2014 11:51:10)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum