Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

18.11.2013 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW w miejscowości Aleksandria >>>

Brzeziny, dnia 2013.11.18

RGiRL6220.5.2013                                                                           

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 73 ust.1,  art. 74, , art.30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku , poz. 267) oraz  art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r. Nr 25  poz. 150) na wniosek Pana Zbigniewa Krzywdy zam. Aleksandria 35,  62-874 Brzeziny z dnia 23.10.2013 r. z uzupełnieniem wniosku (data wpływu 06.11.2013 r.)

zawiadamiam, że

 

w dniu 18.11.2013 r. na wniosek Pana Zbigniewa Krzywdy, zam. Aleksandria 35, 62-874 Brzeziny zostało wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą do  prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Aleksandria działka nr 517  gmina Brzeziny.        

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny  ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.15), w godzinach pracy Urzędu tj.  od 730-1530..

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnienia i opinii wymienionych organów zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika w tut. urzędzie

2. a/a

  

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Teresa Waszak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (18/11/2013 11:37:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (25/11/2013 11:37:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (25/11/2013 11:37:18)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum