Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

25.02.2013 - Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeziny - Farma baterii fotowoltaicznych o mocy ok. 2 x 650 kVA = 1300 kVA w miejscowości Przystajnia-Folwark gmina Brzeziny działki nr 138/2, 138/3, 125 >>>

   Brzeziny, dnia 2013.02.25

RGiRL.6220.2.2013                                                                       

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 73 ust.1,  art. 74, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.), art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz  art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r. Nr 25  poz. 150) na wniosek Pana Józefa Bochen ul. Będzińska 10, 62-800 Kalisz  z dnia 31.01.2013 r.   

zawiadamiam, że

w dniu 25.02.2013 r. na wniosek Pana Józefa Bochen ul. Będzińska 10, 62-800 Kalisz  zostało wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Farma baterii fotowoltaicznych o mocy ok. 2 x 650 kVA = 1300 kVA w miejscowości Przystajnia Folwark gmina Brzeziny działki  nr 138/2, 138/3, 125.            

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok. Nr 15),  w godzinach pracy Urzędu tj.  od 730-1530..

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnienia i opinii wymienionych organów zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki

 

Otrzymują:

1. Józef Bochen

    ul. Będzińska 10 

    62-800 Kalisz

2. Powiat Kaliski

    Zarząd Powiatu Kaliskiego -Drogi Powiatowe

    Pl. Św. Józefa 5

    62-800 Kalisz

3. Jasiński Krzysztof

    Przystajnia - Folwark 14

    62-874 Brzeziny

4. Gmyrek Magdalena

    Przystajnia-Folwark 11

    62-874 Brzeziny

5. Gmyrek Mirosław i Anna

    Przystajnia - Folwark 11

    62-874 Brzeziny

6. Skarb Państwa

    Pl. Św. Józefa 5

    62-800 Kalisz

7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

    ul Szewska 1

    61-760 Poznań

8. Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej

    ul. Szewska 1

    61-760 Poznań

9. Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kalisz

    z/s Szałe ul. Kaliska 195, 62-860 Opatówek

10. Tablica ogłoszeń Sołectwa Przystajnia

11. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach,                                                                                                                                  

     ul. 1000-lecia 8

     62-874 Brzeziny                                                               

12. Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl                                                                             

13. a/a                                                                                     

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Teresa Waszak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (27/02/2013 11:15:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (19/04/2013 11:15:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (19/04/2013 11:16:20)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum