Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

17.04.2013 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny" dla części obszaru w miejscowości Przystajnia - Kolonia, Przystajnia, Moczalec >>>

                                                                                                                                         Brzeziny, dnia 17.04.2013 r.

RGiRL.6720.01.2013.MP

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny" dla części obszaru w miejscowości Przystajnia - Kolonia, Przystajnia, Moczalec

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeziny uchwały nr 211/XXII/13 z dnia 20 lutego 2013 r. o przystąpieniu do:

1. sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Brzeziny" dla części obszaru w miejscowości Przystajnia - Kolonia, Przystajnia, Moczalec,

2. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko do opisanej w pkt 1 zmiany studium. Przedmiotem prognozy będzie ocena skutków oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń zmiany studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. 1000 - lecia 8, 62-874 Brzeziny, pokój nr 9, I piętro w godz. 730  do 1530  w terminie do dnia 24.05.2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla terenów i w zakresie jak wyżej, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w miejscu i terminie jak wyżej. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, 62-874 Brzeziny ul. 1000-lecia 8, albo w formie elektronicznej na adres: urzad@brzeziny-gmina.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.   

W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza - zmiana studium".

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Brzeziny.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Załącznik: mapka

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (17/04/2013 07:48:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (17/04/2013 07:48:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (19/04/2013 11:18:46)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum