Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

16.01.2013 - Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z warsztatem samochodowym oraz stacją kontroli pojazdów w m. Aleksandria >>>

Brzeziny, dnia 2013.01.16

RGiRL.6220.1.2013                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 73 ust.1,  art. 74,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.), art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz  art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r. Nr 25  poz. 150) na wniosek  „ZEDPOL" Robert Zadka, Głuszyna 48,  63-522 Kraszewice z dnia 13.12.2012 r. (data wpływu 18.12.2012 r.) z uzupełnieniem wniosku z dnia 08.01.2013 r.(data wpływu 15.01.2013 r.)  

zawiadamiam, że

w dniu 16.01.2013 r. na wniosek „ZEDPOL" Robert Zadka, Głuszyna 48 63-522 Kraszewice  zostało wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z warsztatem samochodowym oraz stacją kontroli pojazdów w m. Aleksandria  działka nr 607/4 , obręb 0001 Aleksandria gm. Brzeziny            

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny, ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11),  w godzinach pracy Urzędu tj.  od 730-1530..

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnienia i opinii wymienionych organów zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

z up. Wójta

Zbigniew Słodowy

ZASTĘPCA WÓJTA

                                        

Otrzymują:

1. "ZEDPOL"

    Robert Zadka

    Głuszyna 48

    63-522 Kraszewice

2. Monika Zadka

    Głuszyna 48

    63-522 Kraszewice

3. Zofia i Krzysztof Nowak

    Aleksandria 1

    62-874 Brzeziny

4. Marek Małecki

    Aleksandria 2

    62-874 Brzeziny

5. Zarząd Powiatu Kaliskiego

    Drogi Powiatowe

    Pl. Św. Józefa 5

    62-800 Kalisz

6. Bogumiła Dudzik

    Jagodziniec 1

    62-874 Brzeziny

7. Gmina Brzeziny

    ul. 1000-lecia 8

    62-874 Brzeziny

8. Leon i Barbara Łaski

    Jagodziniec 4

    62-874 Brzeziny

9. Andrzej Bochen

    Ostrów Kaliski 85

    62-874 Brzeziny

10.Marianna Bochen

    Ostrów Kaliski 80

    62-874 Brzeziny

11.Daria Kapczyńska

     ul. Podmiejska 25/94 

     62-800 Kalisz (adres do korespondencji: ul. Hanki Sawickiej 29/1)

12.Skarb Państwa

     Plac Św. Józefa 5

     62-800 Kalisz

13.Powiat Kaliski - Drogi Powiatowe

     Plac Św. Józefa 5

     62-800 Kalisz  

 14.Tablica ogłoszeń Sołectwa Aleksandria

 15.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8

     62-874 Brzeziny  

 16.Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl

 17.a/a                                                                             

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (16/01/2013 13:15:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (22/01/2013 13:15:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (22/01/2013 13:15:20)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum