Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

23.10.2012 - Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeziny - Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Piegonisko-Wieś >>>

Brzeziny, dnia 2012.10.23

RGiRL.6220.3.2012                                                                                  

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz  art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r.  Nr 25  poz. 150) na wniosek Fermy Drobiu Karolina Gaworkiewicz Piegonisko Wieś 56, 62-874 Brzeziny z dnia 17.10.2012 r.

zawaidamiam, że

w dniu 23.10.2012 r. na wniosek Fermy Drobiu Karolina Gaworkiewicz, Piegonisko-Wieś 56, 62-874 Brzeziny zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie fermy drobiu na 284,8 DJP w miejscowości Piegonisko-Wieś na działkach o nr 259/3 i 256/2, obręb 0013 Piegonisko-Wieś gm. Brzeziny.

Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących  zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz 1397).

Organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie obejmowała w szczególności weryfikację przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analizę uzyskanych opinii i uzgodnienia oraz zapewnienie możliwości  udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest  wójt Gminy Brzeziny, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.         

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie      21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu tj.  od 730-1530..


Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki


Otrzymują:

1. Ferma Drobiu

    Karolina Gaworkiewicz

    Piegonisko-Wieś 56

    62-874 Brzeziny

2. Gmina Brzeziny - Drogi Gminne

    ul. 1000-lecia 8

    62-874 Brzeziny

3. Salamon Roman

    Kije Pęczek 1

    98-235 Błaszki

4. Salamon Anna

    Kije Pęczek 1

    98-235 Błaszki

5. Szych Zenon

    Piegonisko- Wieś 36

    62-874 Brzeziny

6. Szych Anna

    Piegonisko Wieś 36  

    62-874 Brzeziny

7. Marszałek Roman

    Piegonisko- Wieś 52

    62-874 Brzeziny

8. Szostakowski Wojciech

    ul. Bolesława Pobożnego 46AB

    62-800 Kalisz

9. Szostakowska Krystyna

    ul. Bolesława Pobożnego 46AB

    62-800 Kalisz

10.Tablica ogłoszeń Sołectwa Piegonisko - Wieś

11.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8

     62-874 Brzeziny  

12.Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl

13.a/a                                                                               

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Teresa Waszak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (23/10/2012 09:45:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (29/10/2012 09:46:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (29/10/2012 09:46:08)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum