Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

31.07.2012 - Informacje o łańcuchu żywieniowym zwierząt wysyłanych do uboju >>>

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu, zawartą w piśmie nr ŻP-Ż.6210.12.2012 z dnia 26 lipca 2012 r. przypominamy rolnikom o przekazywaniu informacji dotyczących łańcucha żywieniowego wraz ze zwierzętami wysyłanymi do uboju oraz o wypełnianiu stosownego dokumentu w przedmiotowej sprawie.

Zwierzę może być przyjęte do uboju pod warunkiem, że zostały przekazane informacje dotyczące łańcucha żywnościowego. Informacje te musi w formie pisemnej przekazać właściciel zwierzęcia 24 godziny przed dotarciem zwierzęcia do rzeźni, wyjątkowo wraz ze zwierzęciem.

Przedsiębiorstwo sektora spożywczego prowadzące rzeźnię musi dokonać oceny odpowiednich informacji oraz przekazać otrzymane informacje dotyczące łańcucha żywnościowego urzędowemu lekarzowi weterynarii.

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego powinny obejmować w szczególności:

 • status gospodarstwa pochodzenia,
 • stan zdrowia zwierząt,
 • produkty lecznicze weterynaryjne lub inne leczenie, jakie podawano zwierzętom lub wobec nich stosowano, wraz z okresem karencji powyżej zera, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji,
 • występowanie chorób mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mięsa,
 • w przypadku znaczenia dla ochrony zdrowia publicznego, wyniki analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt czy na innych próbkach pobranych w celu zdiagnozowania chorób, które mogą wpływać na bezpieczeństwo mięsa, łącznie z próbkami pobranymi w ramach monitorowania i zwalczania chorób odzwierzęcych oraz kontroli pozostałości,
 • dane dotyczące produkcji, jeżeli mogą wskazywać na występowanie choroby,
 • imię i nazwisko lekarza weterynarii, który sprawuje opiekę nad gospodarstwem pochodzenia zwierząt oraz adres zakładu leczniczego.

Ustalenia dokładnej treści informacji dotyczącej łańcucha żywnościowego należy do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo - rzeźnię. Podmioty powinny poinformować swoich dostawców o formie w jakiej chcą otrzymywać informacje dotyczące łańcucha żywnościowego.

Główny Lekarz Weterynarii opracował przykładowy wzór dokumentu, odnoszący się do informacji dotyczących łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju

Urzędowy lekarz weterynarii:

1. weryfikuje

 • czy w każdym przypadku informacje dotyczące łańcucha żywnościowego są dostarczane do rzeźni razem ze zwierzęciem lub partią zwierząt,
 • oznaczenie daty, podpisu,
 • kompletność przekazywanych informacji,
 • okresy karencji podawanych leków.

2. weryfikuje, czy zwierzęta nie są poddawane ubojowi przed otrzymaniem przez podmiot prowadzący rzeźnię, istotnych informacji dotyczących łańcucha żywnościowego oraz przed ich sprawdzeniem.

3. może zezwolić na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni nawet wtedy, gdy istotne informacje dotyczące łańcucha żywnościowego nie są dostępne. W tym przypadku wszystkie istotne informacje dotyczące łańcucha żywnościowego muszą zostać dostarczone przed oznakowaniem tusz znakiem jakości zdrowotnej. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, tego rodzaju tusze wraz z narządami wewnętrznymi muszą być przechowywane oddzielnie od innego mięsa.

4. bez względu na pkt 3, w przypadku gdy istotne informacje dotyczące łańcucha żywnościowego nie są dostępne w ciągu 24 godzin od przybycia zwierzęcia do rzeźni, całe mięso z tego zwierzęcia zostaje uznane za nienadające się do spożycia przez ludzi.

Jeżeli zwierzę nie zostało jeszcze ubite, ubija się je oddzielnie od innych zwierząt.

5. W przypadku gdy towarzyszące dokumenty, dokumentacja i inne informacje wykazują, że zwierzęta pochodzą z gospodarstw lub obszarów podlegających zakazowi przemieszczania lub innemu ograniczeniu ze względu na stan zdrowia lub zdrowie publiczne, zasady stosowania produktów leczniczych nie były przestrzegane lub występuje inny stan mogący mieć wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt, zwierzęta nie mogą być przyjęte do uboju innego, niż wynikający z procedur ustanowionych przez prawodawstwo UE w celu wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia ludzi lub zwierząt.

Jeżeli zwierzęta są już w rzeźni, muszą zostać ubite oddzielnie i muszą być uznane za nienadające się do spożycia, a urzędowe kontrole przeprowadzone zostają na terenie gospodarstwa pochodzenia.

6. Właściwy organ podejmuje odpowiednie działania, jeżeli stwierdza, że towarzyszące dokumenty i inne informacje nie odpowiadają rzeczywistej sytuacji w gospodarstwie pochodzenia lub rzeczywistemu stanowi zwierząt lub zmierzają do świadomego wprowadzenia w błąd urzędowego lekarza weterynarii.

Mogą to być dodatkowe kontrole, których koszty ponosi podmiot odpowiedzialny za gospodarstwo pochodzenia.

W przypadku przeprowadzania badania drobiu na terenie gospodarstwa pochodzenia, dokument dotyczący łańcucha żywnościowego jest weryfikowany przez lekarza certyfikującego świadectwo oraz lekarza przeprowadzającego badanie przed ubojowe.

Podstawy prawne regulujące wymieniony obowiązek:

I. Załącznik II, sekcja II, punkt 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 139 z 30.04.2004,str.55 z późno zm.)

II. Załącznik II, sekcja III, punkt 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

III. Załącznik I, sekcja I, rozdział II rozporządzenia (WE) nr 854/2004 rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 854/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 139 z 30/04/2004 str. 0206-0319):

IV. Załącznik I, sekcja II, rozdział II rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Marszałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (31/07/2012 13:17:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (31/07/2012 13:20:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (31/07/2012 13:20:12)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum