Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

09.07.2012 - Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeziny - Przebudowa mostu przez rzekę Pokrzywnica w m. Brzeziny >>>

Brzeziny, dnia 2012.07.09  

RGiRL.6220.2.2012                                                                                      

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

Na podstawie art. 73 ust.1,  art. 74,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz  art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r. Nr 25  poz. 150) na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań z dnia 03 lipca 2012 r.

zawiadamiam, że

w dniu 09.07.2012 r. na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań zostało wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu przez rzekę Pokrzywnica w m. Brzeziny, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 działka nr 210 obręb nr 0002 Brzeziny gmina Brzeziny.            

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki  i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu tj. od 730-1530..

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnienia i opinii wymienionych organów zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

WÓJT GMINY BRZEZINY

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki       

                                                                                   

Otrzymują:

1.Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

   w Poznaniu

   ul. Wilczak 51

   61-623 Poznań

2.Piotr Garncarek

   ul. 21 Stycznia 7A

   62-874 Brzeziny

3.Skarb Państwa

   Pl. Św. Józefa 5

   62-800 Kalisz

4.Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

   w Poznaniu

   Rejonowy Oddział

   w Ostrowie Wielkopolskim

   ul. Dąbrowskiego 9

   63-400 Ostrów Wielkopolski

5.Marszałek Województwa Wielkopolskiego

   Al. Niepodległości 16/18

   61-713 Poznań

6.Agencja Nieruchomości Rolnych

   ul. Fredry 12

   61-701 Poznań

7.Radziej Tadeusz

   63-500 Rogaszyce 211/5

8.Roj Leszek

   63-524 Czajków 253/3

9.Gmina Brzeziny

   ul. 1000-lecia 8

   62-874 Brzeziny

10.Monika Kolebska-Sitek

    ul. Kaliska 12

    62-874 Brzeziny

11.Renata Michałowska

    ul. Zielona 3

    62-874 Brzeziny

12.Marek Mikołajczyk

     Czempisz 5

     62-874 Brzeziny

13.Maria Walczak

     ul. Zielona 1

     62-874 Brzeziny

14.Chumieja Anna

     ul. Zielona 7

     62-874 Brzeziny

15.Góral Cezary

     ul. Zielona 5

     62-874 Brzeziny

16.Tablica ogłoszeń Sołectwa Brzeziny

17.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8

     62-874 Brzeziny  

18.Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl

19.a/a                                                                              

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Teresa Waszak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (09/07/2012 13:15:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (13/07/2012 13:16:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (13/07/2012 13:16:20)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum