Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

13.06.2012 - Obwieszczenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice" >>>

            Brzeziny, dnia 13.06.2012 r.

RGiRL.6722.01.2011.MP (nowy numer)

UAN.6722.01.2011 (stary numer)

O B W I E S Z C Z E N I E

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice"

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 49/VIII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 roku

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice" obejmującego obszar położony w miejscowości Jamnice zgodnie z granicami opracowania planu wyznaczonymi w ww. uchwale, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędnymi dokumentami sprawy w dniach od 29 czerwca 2012 roku do 31 lipca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, pokój nr 11, I piętro, 62-874 Brzeziny, ul.1000-lecia 8 w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lipca 2012 r. o godz. 900  w Urzędzie Gminy Brzeziny, pokój nr 16, I piętro, 62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 8.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Brzeziny w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@brzeziny-gmina.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2012 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brzeziny, a w przypadku uwag nieuwzględnionych Rada Gminy Brzeziny.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/  Krzysztof  Niedźwiedzki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (13/06/2012 15:13:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (13/06/2012 15:14:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (13/06/2012 15:15:36)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum