Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

30.05.2012 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny terenu w miejscowości Aleksandria wraz z prognozą oddziaływania na środowisko >>>

                                                                                                                                                     Brzeziny, dnia 30.05.2012r

RGiRL.6722.02.2011.MP

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny terenu w miejscowości Aleksandria wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny terenu w miejscowości Aleksandria wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.06.2012r. do 16.07.2012r.  w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, pokój nr 11, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny w godz. od 730 do 1530

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 13.07.2012r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Brzeziny, pokój nr 16, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu  planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brzeziny,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2012r

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) informuję o:

przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny. 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@brzeziny-gmina.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.  o bezpiecznym podpisie elektronicznym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2012r

W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza - plan - Aleksandria".

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeziny.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Do pobrania:

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko
  2. Rysunek planu
  3. Projekt uchwały

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/  Krzysztof  Niedźwiedzki

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (30/05/2012 13:51:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (30/05/2012 13:16:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (08/06/2012 08:39:35)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum