Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

23.01.2012 - Postanowienie Wójta Gminy Brzeziny - budowa budynku usługowego - zakład wulkanizacyjny w miejscowości Aleksandria >>>

Brzeziny, dnia 2012.01.23 

RGiRL.6220.8.2011                                                                           

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Bartczaka zam. Stara Kakawa 49, 62-872 Godziesze Małe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: budynku usługowego - zakładu wulkanizacyjnego w miejscowości Aleksandria działka nr 400/8, obręb 0001 Aleksandria

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 01.09.2011 r. Pana Łukasza Bartczaka zam. Stara Kakawa 49, 62-872 Godziesze Małe zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie: budynku usługowego - zakładu wulkanizacyjnego w miejscowości Aleksandria działka nr 400/8, obręb 0001 Aleksandria.  

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt.76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) pismem Nr RGiRL.6220.8.2011 z dnia 20.09.2011 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i pismem Nr RGiRL.6220.8.2011 z dnia 20.09.2011 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu Nr WOO-III.4240.229.2011.NB z dnia   21.11.2011 r. wyraził opinię, że dla w.w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu w opinii sanitarnej nr ON.NS-72/3-59(1)11 z dnia 10.10.2011 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku hali warsztatowej z pomieszczeniem handlowym i zapleczem o powierzchni około 170 m2. Zakład będzie wyposażony w dwa stanowiska wulkanizacyjne. Realizacja inwestycji wiązała się będzie z utwardzeniem powierzchni około 200 m2 przeznaczonej pod parkingi dla obsługiwanych pojazdów i drogi dojazdowe. W projektowanym budynku wykonywane będą prace wulkanizacyjne, tj. naprawa przebitych, uszkodzonych opon poprzez klejenie na zimno oraz wymiana opon w pojazdach samochodowych, ciągnikach, przyczepach itp. Zakład czynny będzie wyłącznie w porze dziennej. Sąsiedztwo inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny upraw rolnych.                                                                                             

Funkcjonowanie zakładu będzie związane z eksploatacją m.in. takich urządzeń jak: podnośnik płytowy i ramieniowy, montażownia do zdejmowania i zakładania opon, wyważarka kół, sprężarka, przyrząd do klejenia opon. Wszystkie urządzenia zlokalizowane będą wewnątrz hali  o izolacyjności akustycznej ścian na poziomie 40 dB, bram 15 dB i okien 20dB. W środku hali wydzielone zostanie pomieszczenie o izolacyjności akustycznej ścian na poziomie około 40 dB, w którym umieszczona zostanie sprężarka.  W związku z jej eksploatacją nie przewiduje się znaczącego zwiększenia poziomu hałasu w środowisku, a co za tym idzie przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się istotnego wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza w rejonie inwestycji. 

Planowane przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, Ścieki w postaci wód opadowych   i roztopowych z powierzchni miejsc postojowych, placu utwardzonego przy budynku oraz dróg wewnętrznych po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi. Wody opadowe i roztopowe z pozostałych terenów odprowadzane będą bezpośrednio do ziemi. Odpady magazynowane będą selektywnie w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne zezwolenia. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w zakładzie wykonane zostaną szczelne posadzki. Ponadto, ewentualne odcieki spływać będą poprzez kratkę ściekową do szczelnego zbiornika o pojemności około 0,2 m3. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków stosowane będą również sorbenty.

W/w przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny", dla którego nie ma obecnie obowiązujących zakazów oraz poza pozostałymi obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar PLH300034 Dolina Swędrni zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region Biogeograficzny (Dz.U. UE L 33 z 8.2.2011, str. 146). Przedmiotowy obszar Natura 2000 jest zlokalizowany w odległości około 17 km od terenu inwestycji. Uwzględniając powyższe oraz charakter inwestycji nie przewiduje się znaczącego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na obszary chronione, w tym na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt stanowiące przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszaru lub jego powiązania z innymi obszarami.

Biorąc powyższe pod uwagę jak również kierując się szczegółowymi uwarunkowaniami zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji          o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) postanowiono orzec jak    w sentencji.   

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymuje:

1.Łukasz Bartczak

   Stara Kakawa 49

   62-872 Godziesze Małe

2.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska"

   ul. Kaliska 2A

   62-874 Brzeziny

3.Anna i Mirosław Szuleta

   Aleksandria 54

   62-874 Brzeziny

4.Tomasz Krążyński

   Aleksandria 51

   62-874 Brzeziny

5. Joanna i Piotr Krążyński

    Aleksandria 51

    62-874 Brzeziny

6.Arkadiusz  Frątczak

   Aleksandria 53

   62-874 Brzeziny

7.Andrzej Frątczak

   Aleksandria 53

   62-874 Brzeziny

   /adres do korespondencji: Kalisz, ul. Legionów 15-17/48, 62-800 Kalisz/

8.Zarząd Powiatu Kaliskiego

   Drogi Powiatowe

    Pl. Św. Józefa 5

    62-800 Kalisz

 9.Regina Kępska

    Aleksandria 50

    62-874 Brzeziny 

10.Stefan Kępski

   ul. Władysława Sikorskiego 11

   62-874 Brzeziny

 11.Teresa i Czesław Łaski 

    Aleksandria 46

    62-874 Brzeziny

12.Bolesława i Czesław Błaszczyk

     ul. Wrocławska 3

     62-874 Brzeziny

13.Tablica ogłoszeń Sołectwa Aleksandria

14..a/a

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Teresa Waszak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (23/01/2012 13:32:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (03/02/2012 13:33:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (03/02/2012 13:33:00)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum