Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

04.04.2011 - Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeziny - Budowa obiektu usługowo-handlowego >>>

 

RGiRL.6220.2.2011                                                                       

Brzeziny, dnia 2011.04.04

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

 

Na podstawie art. 73 ust.1,  art. 74,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz  art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r. Nr 25  poz. 150) na wniosek  ZEDPOL Robert Zadka, Głuszyna 48,  63-522 Kraszewice z dnia 31.03.2011 r.

zawiadamiam, że

 

w dniu 04.04.2011 r. na wniosek ZEDPOL Robert Zadka, Głuszyna 48 63-522 Kraszewice  zostało wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa obiektu usługowo-handlowego wraz z warsztatem samochodowym oraz stacją kontroli pojazdów w m. Aleksandria  działka nr 607/4 , obręb 0001 Aleksandria gm. Brzeziny            

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny  ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki  i Rozwoju Lokalnego (pok.11),  w godzinach pracy Urzędu tj.  od 730-1530..

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnienia i opinii wymienionych organów zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki

 

Otrzymują:

1.ZEDPOL

   Robert Zadka

   Głuszyna 48

   63-522 Kraszewice

2.Zofia i Krzysztof Nowak

   Aleksandria 1

   62-874 Brzeziny

3.Marek Małecki

   Aleksandria 2

   62-874 Brzeziny

4.Zarząd Powiatu Kaliskiego

   Drogi Powiatowe

   Pl. Św. Józefa 5

   62-800 Kalisz

 5.Tablica ogłoszeń Sołectwa Aleksandria

 6.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8

    62-874 Brzeziny  

 7.Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl

 8.a/a

 

 

 

 

 

                                                                                              

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Teresa Waszak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (04/04/2011 15:23:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (08/04/2011 15:23:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (20/04/2011 14:35:57)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum